Kiedy wynagrodzenie męża może trafić do jego żony

Najczęściej to właśnie małżonka odbiera pensję męża. Musi mieć jednak nakaz sądowy. Bez niego pracodawca nie wyda jej pieniędzy do rąk.
Kiedy wynagrodzenie męża może trafić do jego żony
Prawo dopuszcza możliwość odebrania pensji pracownika przez inną osobę.

fot. 123RF

  • Kiedy wynagrodzenie męża może trafić do jego żony
  • Kiedy wynagrodzenie męża może trafić do jego żony
  • Kiedy wynagrodzenie męża może trafić do jego żony

Wynagrodzenie za pracę, co do zasady, powinno być wypłacane w formie pieniężnej do rąk pracownika. Nie może się on zrzec prawa do wynagrodzenia ani przenieść go na inną osobę. Jednak pensja może być wypłacona także w inny sposób niż do rąk pracownika, np. przelewem jego konto bankowe lub przekazem pocztowym.

- By tak się stało, stosowny zapis musi być umieszczony w układzie zbiorowym pracy lub pracownik musiał wcześniej wyrazić na to pisemną zgodę - zaznacza Anna Stellmacher, młodszy specjalista w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy.

Nie ma prawa dysponować pieniędzmi

Prawo dopuszcza jednak możliwość odebrania pensji pracownika przez inną osobę. W tym wypadku chodzi jednak wyłącznie o pobranie, a następnie oddanie wynagrodzenia do rąk własnych pracownika. Nie ma natomiast mowy o tym, by taki pośrednik mógł sobie swobodnie dysponować odebranymi pieniędzmi.

- Pracownik powinien udzielić upoważnienia do odbioru wynagrodzenia na piśmie i wskazać w nim osobę upoważnioną, którą może być zarówno członek rodziny, np. współmałżonek, jak i każda inna osoba - precyzuje ekspert z OIP w Bydgoszczy.

Przeczytaj także: Płaca minimalna i dodatki do niej w 2016 roku 

Jest nakaz sądowy, to szef wypłaci pensję

W praktyce można spotkać się także z sytuacjami, w których niekiedy nawet wbrew woli pracownika jego pensja jest wypłacane do rąk współmałżonka. Takie odstępstwo od zasady bezpośredniej wypłaty wynagrodzenia do rąk zatrudnionego przewiduje kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Kiedy?

Taka sytuacja może mieć miejsce np. wtedy, gdy jeden z małżonków nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny (np. z powodu alkoholizmu) lub czyni to w niewystarczający sposób, tzn. nie wykorzystuje wszystkich swoich możliwości zarobkowych i majątkowych. Co ważne, małżonkowie muszą pozostawać ze sobą we wspólnym pożyciu, tzn. razem mieszkać i prowadzić gospodarstwo domowe.

Zgodnie z art. 28 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sąd może wówczas nakazać, aby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka. Aby skorzystać z takiej możliwości, małżonek, który chciałby otrzymywać pensję współmałżonka, musi mieć stosowny nakaz sądowy.

W sytuacjach losowych pełnomocnictwo nie jest potrzebne

Czasami zachodzą różne okoliczności, w których pracownik nie jest w stanie odebrać wynagrodzenia osobiście, gdy nie jest ono przelewane na rachunek bankowy.

Dotyczy to takich przejściowych sytuacji, jak np. choroba, czasowy wyjazd do innej miejscowości, konieczność sprawowania opieki nad chorym dzieckiem.

- Wówczas drugi małżonek może bez pełnomocnictwa pobierać wynagrodzenie, chyba że sprzeciwia się temu małżonek. Pracodawca musi jednak być o tym sprzeciwie powiadomiony. Tak mówi artykuł 29 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - mówi Anna Stellmacher.

Zobacz również: Szef nie może płacić pensji w ratach 

Żona dostanie pensję zmarłego małżonka

Żadnych wątpliwości dotyczących wypłaty wynagrodzenia pracownika innej osobie nie ma natomiast w przypadku śmierci pracownika.

W myśl ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w tej sytuacji pracodawca ma obowiązek wypłacić świadczenia ze stosunku pracy żonie pracownika (lub innym osobom uprawnionym do uzyskania po zatrudnionym renty rodzinnej w przypadku zgonu tego pracownika.

- W takim przypadku nie ma konieczności przeprowadzenia formalnego postępowania spadkowego - mówi ekspert z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy.

Nawet 30 tys. zł kary, gdy szef nie płaci w terminie

Przepisy mówią, że wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Jeżeli ustalony dzień wypłaty pensji jest dniem wolnym od pracy, wypłaca się ją w dniu poprzedzającym. Jako dzień wolny od pracy rozumie się w tym przypadku nie tyko dni ustawowo wolne od pracy, tj. niedziele i święta, ale również dni wolne z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

Np. pracodawca zdecydował, że będzie płacił wynagrodzenie zawsze trzydziestego dnia miesiąca, a dzień te akurat wypada w sobotę będącą dniem wolnym w danym przedsiębiorstwie. Zatem wypłata pensji powinna nastąpić dwudziestego dziewiątego dnia miesiąca - w piątek.

Pracodawcy, który nie płaci pensji w terminie, grozi grzywna od tysiąca do 30 tys. zł. Przy uporczywym albo złośliwym naruszaniu praw pracowniczych inspektorzy pracy mogą zawiadomić prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

Przeczytaj także: Co zrobić, gdy pracodawca nie wypłaca pensji na czas? 

Autor: Małgorzata Wąsacz
0komentarzy

Polecamy