Pieniądze od szefa na dzieci pracownika. Kiedy można liczyć na dofinansowanie?

Z reguły pochodzą one z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Najczęściej szefowie dofinansowują letni wypoczynek dzieci oraz świąteczne paczki dla nich.
Pieniądze na wypoczynek dzieci
Jeśli dzieci nie ukończyły jeszcze 18 lat, pracownik może ubiegać się o dofinansowanie do swojego wypoczynku i każdego swojego dziecka.

fot. 123RF

Zgodnie z prawem, wspomniany Fundusz muszą utworzyć pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Oznacza to, że nie należy brać pod uwagę liczby faktycznie pracujących osób w danej firmie, lecz ustalić, ile łącznie zajmują pełnych etatów.

By szef mógł przekazać pracownikom pomoc dla ich dzieci w ramach ZFŚS, taki zapis musi się znaleźć w regulaminie Funduszu. Należy tam precyzyjnie określić tryb przyznawania świadczeń (czy następuje ono np. na wniosek osoby uprawnionej czy też z inicjatywy pracodawcy). Treść wspomnianego regulaminu pracodawca ustala ze związkami zawodowymi, a w przypadku ich braku - z przedstawicielem pracowników wybranym przez załogę do ich reprezentacji.

Zobacz również: Dostałeś świąteczny prezent do szefa? Możesz zostać zwolniony z podatku 

Najważniejsze są dochody pracownika

Anna Stellmacher, młodszy specjalista w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy, zaznacza, że świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie mogą być przez pracodawcę rozporządzane w dowolny sposób, ponieważ ściśle reguluje to ustawa.

- Pracodawca, który przyznaje środki z funduszu socjalnego, zawsze powinien brać pod uwagę kryterium dochodowe pracownika, zależne od jego sytuacji życiowej, rodzinnej oraz materialnej - precyzuje Anna Stellmacher.

Tak więc nie wszyscy dostaną tyle samo w ramach ZFŚP. Jeśli mówimy o pomocy materialnej czy dofinansowaniu, to najwięcej wpłynie na konto tych, którzy najmniej zarabiają oraz tych, których sytuacja materialna jest najtrudniejsza. Im wyższe zarobki, tym dofinansowanie niższe.

Uwaga! Szef powinien brać pod uwagę nie tylko dochody uzyskiwane przez uprawnionego u tego pracodawcy, ale także dochody osiągane poza danym zakładem pracy. Znaczenie mają nawet dochody uzyskiwane przez członków rodziny. Trzeba pamiętać, że na sytuację materialną osoby uprawnionej ma wpływ sytuacja materialna osób, które wraz z nim prowadzą wspólne gospodarstwo domowe.
Zgodnie z ustawą o ZFŚS, środki z funduszu powinny być przeznaczone na działalność socjalną, czyli na różne formy wypoczynku, sportowo-rekreacyjne, udzielanie pomocy materialnej (rzeczowej lub finansowej), a także zwrotną czy bezzwrotną pomoc na cele mieszkaniowe w warunkach określonych umową.

Przeczytaj także: Pieniądze od szefa - kiedy i w jakiej formie? 

Dofinansowują wypoczynek w kraju i za granicą

Na jakie formy pomocy dzieciom pracowników najczęściej przeznaczane są pieniądze z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?

Z reguły z tych pieniędzy dofinansowywany jest letni wypoczynek dzieci. Jeśli nie ukończyły one jeszcze 18 lat, pracownik może ubiegać się o dofinansowanie do swojego wypoczynku i każdego swojego dziecka. Mowa tutaj zarówno o wypoczynku krajowym, jak i poza granicami Polski. Chodzi o uczestnictwo w zorganizowanych koloniach i obozach, jak również o wspólne, rodzinne wyjazdy organizowane we własnym zakresie.

Jeśli pieniędzy w ZFŚS jest więcej, to nie ma żadnych przeciwwskazań, by dofinansowaniem objąć również zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży, czyli głównie wyjazdy na zimowiska. Czasem również z pieniędzy z Funduszu opłacane są różnego rodzaju zajęcia edukacyjne i sportowe organizowane w miejscu zamieszkania pracownika.

Zobacz również: Wczasy pod gruszą - dla kogo, na jakich zasadach 

Paczki od Gwiazdora na święta

- Niemniej popularna jest pomoc w formie rzeczowej, np. paczki świąteczne dla dzieci pracowników. Także w tym przypadku kryterium przyznawania świadczenia jest sytuacja materialna. Dlatego pracodawca powinien dostosować wartość paczek do wysokości wynagrodzeń pracownika, podobnie jak ma to miejsce przy dofinansowaniu wypoczynku - podkreśla ekspert z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy.

Bardzo często dzieci pracowników otrzymują paczki ze słodyczami podczas imprezy gwiazdkowej. Łakocie wręcza Gwiazdor, jest przygotowany poczęstunek dla wszystkich uczestników. Takie spotkanie jest finansowane również ze środków pochodzących z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Pieniądze z Funduszu mogą być również wydane na opiekę nad dziećmi w zakładowych żłobkach, klubach dziecięcych czy przedszkolach. Za pozostawienie w nich malucha z reguły rodzice nic nie płacą albo co miesiąc wnoszą tylko opłatę symboliczną.

W losowych sytuacjach, np. ciężka choroba dziecka czy wypadek, z ZFŚS może być również przyznana pomoc rodzinie pracownika. Mowa tutaj przede wszystkim o pomocy materialnej, choć czasem równie ważna jest pomoc rzeczowa. 

Zobacz również: Bony, pieniądze i paczki na święta dla pracowników w Kujawsko-Pomorskiem 

Autor: Małgorzata Wąsacz
0komentarzy

Polecamy