Umowa zlecenia i o dzieło - co ze zwolnieniem chorobowym?

Zleceniodawca może rozwiązać umowę zlecenia czy umowę o dzieło bez względu na przebywanie przez zleceniobiorcę czy wykonawcę dzieła na zwolnieniu lekarskim.
Marta Milej - Krzyształowska doradza czytelnikom regioPracy
Marta Milej - Krzyształowska doradza czytelnikom regioPracy

fot. EGZO Group

Po artykule o chorobowym na umowie zlecenia i o dzieło do redakcji wpłynęło wiele pytań. Poprosiliśmy o odpowiedź eksperta: pani Marta Milej - Krzyształowska – aplikant radcowski w Kancelarii Prawniczej Włodzimierz Głowacki i Wspólnicy odpowiada na pytania czytelników:

Choruję na zleceniu, co robić, by nie zerwano umowy?

W celu ochrony przed rozwiązaniem umowy zleceniobiorca może, na czas pozostawania na zwolnieniu, zapewnić sobie zastępcę. Podkreślić jednak należy, że do podjęcia wykonywania obowiązków zleceniobiorcy przez osobę trzecią, konieczna jest zgoda zleceniodawcy. Może być ona wyrażona zarówno poprzez zawarcie odpowiedniej klauzuli w umowie (wówczas nie ma konieczności każdorazowego wyrażania zgody przez zleceniodawcę) albo ad hoc, w sytuacji zaistnienia konieczności zorganizowania zastępstwa.

Potwierdza to brzmienie art. 738 § 1 Kodeksu cywilnego. Zleceniobiorca musi jednak pamiętać o konieczności niezwłocznego zawiadomienia dającego zlecenie o danych osoby, która będzie go zastępowała oraz miejscu zamieszkania. Dzięki zawiadomieniu odpowiedzialny będzie ewentualnie tylko za brak należytej staranności w wyborze zastępcy.

Wskazać jednak należy, że zgodnie z tzw. zasadą swobody umów wyrażoną w art. 353(1) Kodeksu cywilnego, strony zarówno umowy o dzieło jak i umowy zlecenia, mogą wprowadzić do umowy postanowienia, wzorowane na przepisach kodeksu pracy i stosowane z mocy prawa wobec pracowników. Strony mogą ustalić np., że zleceniobiorcy przysługiwać będzie ochrona przed rozwiązaniem umowy w przypadku usprawiedliwionej niemożności wykonywania zlecenia z uwagi na chorobę. Powyższe uregulowania umowy zlecenia czy umowy o dzieło zależą jednak wyłącznie od zgodnej woli obu stron umowy.

Czy należy się zasiłek chorobowy z ZUS? Albo wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy?

Umowa zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu wtedy, gdy zleceniobiorca jest równocześnie zatrudniony u zleceniodawcy na podstawie umowy o pracę. Dotyczy to również sytuacji, w której umowa zlecenia jest jedynym tytułem do ubezpieczenia, tzn. osoba nie zawarła innej umowy zlecenia i nie podejmuje innego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Jeżeli zleceniobiorca podejmuje jednocześnie kilka umów zlecenia, tylko jedna z tych umów podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu. Ubezpieczenie chorobowe, które decyduje o uprawnieniu do otrzymania zasiłku chorobowego w przypadku choroby, jest w przypadku umowy zlecenia dobrowolne.
Umowa o dzieło, co do zasady nie podlega ubezpieczeniom społecznym, w konsekwencji wykonawca dzieła nie może również przystąpić do ubezpieczenia chorobowego. Wyjątkiem jest jednak umowa o dzieło zawarta lub wykonywana na rzecz własnego pracodawcy, to znaczy kiedy zamawiający dzieło jest jednocześnie pracodawcą (na podstawie umowy o pracę). Wówczas umowa o dzieło podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. Wykonawca może zatem dobrowolnie przystąpić do ubezpieczenia chorobowego, zapewniając sobie zasiłek na czas trwania niedyspozycji.
Jeżeli zleceniobiorca lub wykonawca dzieła zgłosi wniosek o objęcie ubezpieczeniem chorobowym, to prawo do stosownego zasiłku nabędzie najwcześniej od 91. dnia ubezpieczenia.

Gdy sprzątaczka na umowie zlecenia przechoruje tydzień, pracodawca potrąci jej to z pensji?

Jeśli pomiędzy stronami zostanie zawarta umowa zlecenie, zgodnie z którą zleceniobiorca (sprzątaczka) zobowiązuje się do wykonywania zlecenia w określonym czasie i miejscu, w przypadku choroby musi liczyć się z sytuacją, w której zleceniodawca nie wypłaci jej wynagrodzenia za ten okres. Co więcej, jeżeli w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (nieposprzątanie powierzchni) zleceniodawca poniesie szkodę, może wystąpić o jej naprawienie żądając stosownego odszkodowania. Strony mogą jednak uregulować tę kwestię wprowadzając do podpisywanej umowy paragrafy dotyczące np. zwolnienia zleceniobiorcy z obowiązku wykonywania zlecenia na czas choroby, poświadczonej stosownym dokumentem lekarskim czy zachowania prawa do wynagrodzenia za okres choroby.

Czy zdiagnozowana choroba, poświadczona zaświadczeniem lekarskim chroni przed konsekwencjami związanymi z niewykonania na czas umowy (np. kara za opóźnione oddanie dzieła).

W umowie zlecenie nie uregulowano w sposób szczególny kwestii niewykonania zlecenia i poniesienia w związku z tym szkody przez zleceniodawcę, w związku z tym zastosowanie znajdą tutaj przepisy ogólne Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 471 zleceniobiorca obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z umowy zlecenia. Wyjątkiem jest wystąpienie okoliczności, za które zleceniobiorca odpowiedzialności nie ponosi, które spowodowały niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Oznacza to, że jeżeli w wyniku choroby zleceniobiorcy, zleceniodawca poniesie szkodę majątkową, będzie mógł żądać od zleceniobiorcy stosownego odszkodowania.

Wskazać należy, że podstawową przesłanką powstania odpowiedzialności odszkodowawczej jest powstanie konkretnej szkody majątkowej. Dla możliwości skutecznego dochodzenia odszkodowania istotne jest, aby szkoda powstała wskutek zawinionego zachowania zleceniobiorcy, a nadto aby istniał adekwatny związek przyczynowy między powstaniem szkody a zachowaniem sprawcy. Oznacza to, że zleceniodawca będzie mógł zwolnić się z odpowiedzialności za powstałą szkodę, jeżeli wykaże, że powstała ona wskutek okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi.

Powyższe uregulowania mają również zastosowanie do umowy o dzieło. Osobno uregulowana została jednak kwestia opóźnienia wykonywania dzieła. Jeżeli wskutek choroby wykonawca dzieła opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, rozwiązać umowę jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła.

Strony mogą oczywiście inaczej w łączącej je umowie określić zasady odpowiedzialności zleceniobiorcy i wykonawcy dzieła.

Autor: regiopraca.pl
10komentarzy
Dodaj komentarz

Komentarze (10)

As for me I like this college essay for its informativeness! It is an awesome thing indeed
Dana, 27.01.2012, 14:39
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/577411,jak_urzednicy_naginaja_prze...
absolwent prawa bez pracy od ok. ponad pół roku, 01.02.2012, 12:34
Czyli standardowo: nie ma żadnych praw, są tylko obowiązki...
A., 27.01.2012, 15:28
To to walczyła nasza kochana SOLIDARNOSC z Wałęsą na czele, żeby dziś robotnik nie miał żadnych praw. Dlaczego teraz P.Wałęsa nie broni robotników tak jak za komuny, chociaż teraz ceny wysokie a płace minimalne i duże bezrobocie. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
wolny najmita, 28.01.2012, 21:38
Tylko, że za Lecha W. nie było takiego bezrobocia i absolwenci mieli zasiłki dla bezrobotnych jeżeli nie znaleźli zatrudnienia. A teraz co mamy? NIC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Trudno, żeby Pan W. sprzątał b*** po swoich następcach!!!!
absolwent prawa bez pracy od ok. ponad pół roku, 30.01.2012, 15:35
Komentarz został usunięty.
TN Requin
TN Requin Pas Cher
Nike Requin
Nike TN Requin
TN Requin
TN Pas Cher
Nike TN
Nike air max
TN REQUIN
Puma Pas Cher
Nike tn 2012
tn foot locker
TN Pas Cher
TN REQUIN
Nike TN
Nike Requin
Chaussure Requin
Air Max Requin TN Pas Cher
Puma Pas Cher
Nike Requin, 18.05.2012, 11:42
Nike Air Max 90 Multicolored Pack 352642. It can shred up to 15 sheets at a time. Other than the cutting length, the only real difference between these two models is their price. Nike Free Shoes. lso joining the long list of precious nursery accessories is the Levels of Discovery Sugar Plum Nursery Furniture Line featuring: Wooden toy box, rotating bookshelf and wooden rocker. Nike Air Max 90 Multicolored Pack 352642. Nike Free Run. The Amazon bar codes are different from the others and special attention must be paid when you are going to put your products on this grand online shopping store. inally, you can look at the various models on some of the paper shredder reviews that are on the Internet. The chamber sealer can be used to vacuum pack even non-food items. With the arrival of online shopping platforms, several companies started offering their vouchers and discount coupons through their websites. Nike Air Presto. The white bath enjoys great features and is very functional. Nike Air Max 90 Multicolored Pack 352642. But, what can you really do about it. Many of these units are lightweight making them simple to transport utilizing dollies or other such items..
Nike Free Run Kid's, 07.07.2012, 09:02
I apperceive that every one of us would be appreciative to authority angle traveling to plan or just walking down the artery one of these admirable Michael Kors Outlet bag.It was fall-into-spring at the Michael Kors Handbags Outlet 2012 Spring Fashion Show during Mercedes-Benz Fashion Week.While talking about ladies fashion, there are various Louis Vuitton Outlet handbags also available and they are well known for its different styles and outlines.Michael Kors Handbags outlet Bags are arose in the world.You may not stop to awning Michael Kors Outlet bag accustomed it has adequate amount tag which is absolutely account the price.Theodore Max, a lawyer for Louis Vuitton handbags.There are various louis vuitton handbags also available and they are well known for its different styles and outlines.Cheap Michael Kors Bags earnings results well exceeded the estimate of Wall Street analysts, who have been largely breathless in their praise of the company.Every Louis Vuitton Sale bags.All of the large banks starting coverage of Cheap Michael Kors Bags late last month issued either "buy" or "overweight" ratings on the stock.
bestlucklyzgt, 13.07.2012, 04:58
Może niech PANI NA ZDJĘCIU BARDZIEJ DBA O GARDEROBĘ, DO TAKIEGO ZDJĘCIA NALEŻAŁO BY WYPRASOWAĆ BLUZECZKĘ.WSTYD
angielka, 07.12.2014, 19:15
to jest paranoja. Nic nie mozna , nawet zachorowac nie wolno bo zostanie sie zwolnionym. Zona pracuje na Cpn I ma zapalenie wyrostka robaczkowego musi jechac na pogotowie na co nie pozwala jej pracodawca bo ja zwolni...kurwa no jak zyc w tym kraju gdzie mozna umrzec w pracy bo nie wolno zachorowac.....gdzie jest ten tusk co tak niby mial walczyc o prawa pracownika....zycze takiej polsce zeby zdechla ! moze gdyby hitler wygral wojne to by sie troche lepiej teraz zylo.....
Tusk, 03.01.2015, 16:14