Umowa zlecenie i o dzieło a choroba

Osoby pracujące na podstawie tych umów same płacą za chorobę. W przypadku umowy zlecenie ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i niewiele osób się na nie decyduje. Natomiast wykonawca dzieła w ogóle nie może przystąpić do ubezpieczenia chorobowego.
Zwolnienie chorobowe
Nawet jeśli zleceniobiorca zgłosi wniosek o objęcie ubezpieczeniem chorobowym, to prawo do stosownego zasiłku nabędzie najwcześniej od 91. dnia ubezpieczenia. Tak więc nic więc nie da ubezpieczenie się już podczas choroby.

fot. 123RF

Anna Stellmacher, młodszy specjalista w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy, wyjaśnia, że umowa zlecenie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu wtedy, gdy zleceniobiorca jest równocześnie zatrudniony u zleceniodawcy na podstawie umowy o pracę.

- Dotyczy to również sytuacji, w której umowa zlecenia jest jedynym tytułem do ubezpieczenia, tzn. osoba nie zawarła innej umowy zlecenie i nie podejmuje innego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę – mówi Anna Stellmacher.

Jeżeli zleceniobiorca podejmuje jednocześnie kilka umów zlecenie, to zgodnie z nowelizacją kodeksu pracy, która wchodzi w życie 1 stycznia 2016 roku, wszystkie te umowy podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu. Wcześniej, przed zmianą przepisów, tylko jedna z tych umów podlegała obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu.

Jak przystąpić do ubezpieczenia chorobowego

Ubezpieczenie chorobowe, które decyduje o uprawnieniu do otrzymania zasiłku chorobowego w razie choroby, jest w przypadku umowy zlecenie dobrowolne. Następuje na wniosek zleceniobiorcy. Objęcie nim następuje od dnia wskazanego we wniosku w tej sprawie, o ile zgłoszenie do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zostanie złożone w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania umowy zlecenie.

Uwaga! Nawet jeśli zleceniobiorca zgłosi wniosek o objęcie ubezpieczeniem chorobowym, to prawo do stosownego zasiłku nabędzie najwcześniej od 91. dnia ubezpieczenia. Tak więc nic więc nie da ubezpieczenie się już podczas choroby.

Przeczytaj też: Umowy śmieciowe: Masz umowę zlecenia lub o dzieło - zapłacisz za chorobę 

Jakie składki od umowy zlecenie

Od każdej umowy zleceniobiorcy wynoszą one:

  • na ubezpieczenie emerytalne - po 9,76 proc. podstawy wymiaru płaci pracodawca i zleceniobiorca,
  • na ubezpieczenie rentowe - 6,50 proc. podstawy wymiaru płaci pracodawca, a 1,50 proc. płaci zleceniobiorca,
  • na ubezpieczenie chorobowe (obowiązkowe lub dobrowolne) - 2,45 proc. płaci w całości zleceniobiorca, gdy przystąpi do ubezpieczenia,
  • na ubezpieczenie wypadkowe - od 0,67 proc. do 3,86 proc. podstawy wymiaru płaci w całości pracodawca,
  • na ubezpieczenie zdrowotne - 7,75 proc. podstawy wymiaru potrącane jest z podatku, a 1,25 proc. z dochodu zleceniobiorcy.

Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe jest podawana raz na trzy miesiące. Od października do grudnia 2015 roku wynosi ona 367,37 zł miesięcznie. Kwotę tę obliczono na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2015 roku, które wyniosło 4 081,90 zł.

Dla większości zleceniobiorców wysokość składki na ubezpieczenie chorobowe jest zbyt wysoka. Dlatego też nie chcą potrącania jej z zarobków. W efekcie, w razie choroby, sami muszą za nią zapłacić. Zasiłek chorobowy nie będzie im bowiem przysługiwał.

Zobacz również: Wszystko o zasiłkach i składkach. Relacja z dyżuru z ekspertem 

Czy zleceniobiorcy należy się wynagrodzenie za czas choroby

Jeśli pomiędzy stronami zostanie zawarta umowa zlecenie, zgodnie z którą zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania zlecenia w określonym czasie i miejscu, w przypadku choroby musi liczyć się z sytuacją, w której zleceniodawca nie wypłaci mu wynagrodzenia za ten okres.

Jednak nie zawsze tak musi być. Szef i zleceniobiorca mogą się bowiem dogadać i do umowy dodać zapis dotyczący np. zwolnienia zleceniobiorcy z obowiązku wykonywania zlecenia na czas choroby, poświadczonej stosownym dokumentem lekarskim czy zachowania prawa do wynagrodzenia za okres choroby.

Gdy pracujemy na podstawie umowy o dzieło

Umowa o dzieło, co do zasady nie podlega ubezpieczeniom społecznym. Oznacza to, że wykonawca dzieła nie może również przystąpić do ubezpieczenia chorobowego. Wyjątkiem jest jednak umowa o dzieło zawarta lub wykonywana na rzecz własnego pracodawcy, to znaczy kiedy zamawiający dzieło jest jednocześnie pracodawcą (na podstawie umowy o pracę). Wówczas umowa o dzieło podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym.

- Wykonawca może zatem dobrowolnie przystąpić do ubezpieczenia chorobowego, zapewniając sobie zasiłek na czas trwania niedyspozycji – dodaje ekspertka z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy.

Jeżeli wykonawca dzieła zgłosi wniosek o objęcie ubezpieczeniem chorobowym, to prawo do stosownego zasiłku, podobnie jak w przypadku zleceniobiorców, nabywa dopiero po upływie 90 dni nieprzerwanego okresu ubezpieczenia. 

Zobacz również: Od stycznia duże zmiany w Kodeksie pracy 

Autor: Małgorzata Wąsacz
0komentarzy

Polecamy