Czy regulamin pracy to najważniejszy dokument w firmie?

Niektóre firmy nawet nie mają regulaminu pracy. Mimo tego, że zawiera on bardzo ważne treści. Kodeks pracy nakazuje jego wprowadzenie, gdy firma liczy więcej niż 20 pracowników.
Duża firma
Firma zatrudniająca więcej niż 20 pracowników powinna mieś regulamin pracy.

fot. mnsatic

W regulaminie pracy można znaleźć treści dotyczące organizacji i porządku w procesie pracy. Zawiera on również związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników.

Zagadnienia poruszane w regulaminie pracy

Przede wszystkim są tam zagadnienia dotyczące organizacji pracy, warunków przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu. Znajdziemy tu też informacje dotyczące wyposażania pracowników w narzędzia i materiały, odzież i obuwie oraz środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej. Ważnym elementem regulaminu jest także opis systemów i rozkładu czasu pracy, jak też informacja o przyjętych okresach rozliczeniowych czasu pracy oraz porze nocnej.

Zobacz także: Urlop wypoczynkowy: ile go dostaniemy? Zależy od stażu pracy 

Tu także znajdziemy, zwykle najważniejszą dla wielu pracowników, informację dotyczącą terminu, miejsca, czasu i częstotliwości wypłaty wynagrodzenia. Regulamin pracy ponadto powinien zawierać wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom, ale zarazem rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego; wykaz lekkich prac, jakie są dozwolone pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe dorosłych.

Zobacz także: Nadgodziny, praca w weekend - czego może zażądać szef

Integralnym elementem regulaminu pracy jest rozdział informujący o obowiązkach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które jest związane z wykonywaną pracą. Tu także jest opisany przyjęty u pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Bardzo ważnym elementem opisywanego dokumentu są także informacje o karach, jakie są stosowane z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników.

Treść i funkcjonowanie

Zgodnie z Kodeksem pracy regulamin pracy powinien być ustalany przez pracodawcę w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. Jeżeli jednak nie dojdzie do uzgodnienia treści regulaminu pracy w porozumieniu pracodawcy z zakładową organizacją związkową we wcześniej założonym przez wspomniane strony terminie, jak również w sytuacji, gdy u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, regulamin może ustalić sam pracodawca.

Kiedy regulamin pracy wchodzi w życie? Następuje to po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy.
Należy pamiętać przede wszystkim o tym, iż Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę do zapoznania pracownika z treścią regulaminu pracy przed rozpoczęciem przez niego pracy.

Źródło: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

Autor: Joanna Niemyjska (Zielona Linia)
1komentarzy
Dodaj komentarz

Komentarze (1)

No więc jest ten regulamin najważniejszym dokumentem czy nie jest. Pani autorko !!! Pani Joanno, kiedy odpowiedź ????
Czekający, 01.03.2013, 14:56

Polecamy