Dla kogo zasiłek opiekuńczy?

Każda ubezpieczona mama lub ubezpieczony tata może skorzystać z zasiłku opiekuńczego, gdy dziecko zachoruje. Zasiłek przysługuje również w przypadku konieczności opieki nad innym chorym członkiem rodziny, np. małżonkiem czy rodzicem,
Opieka nad
Świadczenie wypłacane jest tylko jednemu z rodziców. Temu, który złożył wniosek o jego wypłatę za dany okres

fot. Fot. sxc.hu

Alina Szałkowska, rzecznik ZUS Oddział w Bydgoszczy, wyjaśnia, że o zasiłek opiekuńczy może ubiegać się osoba ubezpieczona obowiązkowo lub dobrowolnie, zwolniona z wykonywania pracy w związku z koniecznością osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły albo porodu, choroby lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej małżonka ubezpieczonego stale opiekującego się dzieckiem, a także w przypadku choroby niani (z którą rodzice zawarli umowę uaktywniającą) lub dziennego opiekuna, sprawujących opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3.

- Prawo do omawianego świadczenia przysługuje na równych prawach zarówno matce, jak i ojcu dziecka. Natomiast wypłacane jest tylko jednemu z rodziców. Temu który złożył wniosek o jego wypłatę za dany okres - precyzuje Alina Szałkowska.

Ponadto prawo do świadczenia przysługuje ubezpieczonemu w przypadku konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do lat 14 lub innym chorym członkiem rodziny np. małżonkiem, rodzicem, dzieckiem w wieku ponad 14 lat, jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki. W takich sytuacjach zasiłek zostanie przyznany pod warunkiem, że w domu nie ma innych członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym mogących zapewnić opiekę.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do lat 2. Wówczas zasiłek opiekuńczy przysługuje nawet, gdy w domu przebywają inni członkowie rodziny mogący zapewnić opiekę. 

Jak długo na zasiłku

Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki. W sytuacji, gdy:

 •  opieka sprawowana jest nad dzieckiem do lat 8 i chorym dzieckiem do lat 14 - zasiłek będzie wypłacany nie dłużej niż przez 60 dni w roku kalendarzowym,
 •  opieki jest sprawowana nad dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innymi chorymi członkami rodziny - świadczenie przysługuje jedynie przez 14 dni w roku kalendarzowym.

Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego w ciągu roku kalendarzowego nie może przekroczyć 60 dni, bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny wymagających opieki.

Jednak w przypadku, gdy ubezpieczona matka dziecka pobierająca zasiłek macierzyński w okresie do 8 tygodni po porodzie, wymaga opieki szpitalnej ze względu na stan zdrowia, wówczas ubezpieczonemu ojcu dziecka za okres pobytu matki w szpitalu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze do 56 dni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 8. tygodnia życia. Zasada ta ma zastosowanie również do innego ubezpieczonego członka najbliższej rodziny, jeżeli przerwie pracę lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Tego okresu wypłaty zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni w roku kalendarzowym.

Zobacz także: Ile dostaniesz zasiłku na urlopie wychowawczym? 

Wysokość zasiłku i kto go wypłaca

Zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80 proc. wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku. 

Osobom ubezpieczonym, zatrudnionym w firmie zgłaszającej do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych zasiłek opiekuńczy wypłaca zakład pracy.

Natomiast Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenie ubezpieczonym:

 • zatrudnionym w firmach zgłaszających do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych,
 • prowadzącym pozarolniczą działalność i osobom z nimi współpracującym,
 • będącym duchownymi,
 • osobom uprawnionym do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia,
 • podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego. 

Przeczytaj również: Becikowe wzrośnie do 1,2 tys. zł? 

Wymagane dokumenty

- Dokumentem stanowiącym podstawę do wypłaty zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub chorym członkiem rodziny jest zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu ZUS ZLA - mówi Alina Szałkowska.

W przypadku opieki nad dzieckiem do lat 8 niezbędne są też:

 • oświadczenie ubezpieczonego - w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko albo choroby niani lub opiekuna dziennego,
 • potwierdzona przez ubezpieczonego kopia zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA niani lub opiekuna dziennego,
 • decyzja właściwego inspektora sanitarnego zarządzającego izolację - w przypadku izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej,
 • zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku - w razie porodu, choroby lub pobytu małżonka stale opiekującego się dzieckiem w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, zawierające imię i nazwisko małżonka stale opiekującego się dzieckiem, okres i przyczynę konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, imię i nazwisko dziecka, nad którym ma być sprawowana opieka oraz pieczątkę i podpis wystawiającego zaświadczenie.

Osoba występująca o wypłatę zasiłku składa również oświadczenie na druku ZUS Z-15.

W przypadku gdy zasiłek wypłacany jest przez ZUS niezbędne jest także zaświadczenie płatnika składek wystawione na:

 •  druku ZUS Z-3, gdy o świadczenie ubiega się pracownik,
 •  na druku ZUS Z-3b, jeżeli o zasiłek ubiega się ubezpieczony prowadzący działalność lub osoba z nim współpracująca albo duchowny oraz
 • na druku ZUS Z-3a w przypadku pozostałych ubezpieczonych.

W przypadku, gdy matka dziecka korzystająca z zasiłku macierzyńskiego w wymiarze 8 tygodni po porodzie przebywa w szpitalu, dokumentami niezbędnymi do wypłaty zasiłku opiekuńczego ubezpieczonemu ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny są:

 • zaświadczenie wystawione przez szpital o okresie pobytu ubezpieczonej matki dziecka w szpitalu,
 • oświadczenie ubezpieczonego o pobieraniu przez ubezpieczoną matkę dziecka zasiłku macierzyńskiego w okresie 8 tygodni po porodzie. 

Przeczytaj także: Trudniej o zasiłek rodzinny. Nowe przepisy niekorzystne dla rodziców 

Autor: Małgorzata Wąsacz
0komentarzy

Polecamy