Jak wypełnić dokument płatniczy. Najczęściej popełniane błędy

Teoretycznie płatnik wie, za jaki okres robi wpłatę do ZUS i jakie są jego dane identyfikacyjne. A jednak często źle je wpisuje. Na szczęście, w każdej chwili można sprawdzić, czy nie popełniliśmy błędu.
Rozliczanie się z ZUS
Pamiętajmy, by składki przelewać na właściwy numer rachunku bankowego.

fot. 123RF

Prawidłowe wypełnienie dokumentu płatniczego gwarantuje, że wpłata zostanie zaksięgowana i rozliczona na koncie osoby prowadzącej działalność, a także zatrudniającej osoby podlegające z tego tytułu ubezpieczeniom.

– Dostęp do Platformy Usług Elektronicznych umożliwia sprawdzenie, czy wpłata została zaksięgowana i rozliczona na koncie w ZUS – zaznacza Anna Świekatowska, starszy specjalista w Referacie Koordynacji Usług Dochodowych w Oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.

Przeczytaj też: Platforma Usług Elektronicznych w ZUS. Jakie daje korzyści? 

Jakie składki na jaki rachunek

Każdy płatnik jest zobowiązany terminowo opłacać składki za każdy miesiąc kalendarzowy odrębnymi przelewami na wydzielone w Narodowym Banku Polskim rachunki ZUS:

 • 83101010230000261395100000 - dotyczy należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
 • 78101010230000261395200000 - dotyczy należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 • 73101010230000261395300000 - dotyczy należności z tytułu składek na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP),
 • 68101010230000261395400000 - dotyczy należności z tytułu składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP).

– Wpisanie poprawnego numeru rachunku bankowego jest bardzo ważne, ponieważ gwarantuje przekazanie składek do ZUS na właściwe ubezpieczenia lub fundusz. Równie istotne jest prawidłowe wpisanie kwoty. Pamiętajmy, że złote i grosze należy rozdzielić przecinkiem – podpowiada Anna Świekatowska.

Co jeśli spóźnimy się z płatnością?

Wówczas zostaną naliczone odsetki za zwłokę.

Uwaga! Wpłaty dokonywane w formie przelewu powinny zawierać numer rachunku bankowego, z którego płatnik składek dokonuje płatności. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, a także mikroprzedsiębiorcy, są uprawnieni do wpłat gotówkowych.

Przeczytaj także: Jak skorygować dokumenty ubezpieczeniowe składane do ZUS 

Jak dobrze wypełnić dokument płatniczy

Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że dane identyfikacyjne na wpłacie muszą być takie same, jak dane podane we wniosku CEIDG-1 złożonym w organie ewidencyjnym lub wniosku NIP-8 złożonym w urzędzie skarbowym albo w zgłoszeniu ZUS ZPA/ZUS ZFA przekazanym do ZUS. Należy drukowanymi literami wpisać na dokumencie płatniczym nazwę skróconą płatnika składek lub nazwisko i imię płatnika składek. NIP płatnika składek należy wpisać bez znaków rozdzielających, czyli bez kresek.

Ważne, by dobrze wpisać symbol typu wpłaty. Oto one:

 • S - jeżeli wpłata dotyczy składki za jeden miesiąc (w tym również składki z należnymi odsetkami za zwłokę),
 • M - jeżeli wpłata dotyczy składek za okres dłuższy niż jeden miesiąc (w tym również składek z należnymi odsetkami za zwłokę),
 • A - jeżeli płatnik składek wpłaca dodatkową opłatę zgodnie z wydaną przez ZUS decyzją na podstawie art. 47 ust. 10c ustawy z 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • B - jeżeli instytucja obsługująca wpłaty składek wpłaca dodatkową opłatę zgodnie z wydaną przez ZUS decyzją na podstawie art. 47 ust. 10c ustawy z 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • D - jeżeli wpłata dotyczy opłaty dodatkowej, którą ZUS nałożył, gdy nie zostały opłacone składki lub opłacono je w zaniżonej wysokości,
 • E - jeżeli wpłata dotyczy kosztów egzekucyjnych/ kosztów upomnienia,
 • T - w przypadku zgody na odroczenie terminu płatności,
 • U - w przypadku wpłat w ramach układu ratalnego.

Jeżeli w dokumencie płatniczym został wskazany typ wpłat oznaczony jako S lub M, to trzeba wpisać numer deklaracji rozliczeniowej.

Zobacz także: Pilnuj swoich składek emerytalnych. Tych w ZUS i w OFE 

Jakie błędy popełniają płatnicy ZUS

Choć rozliczają się na bieżąco i robią to nie pierwszy raz, to najprawdopodobniej przez nieuwagę wpisują nieprawidłowy rok czy miesiąc, za który chcieli dokonać wpłaty. Wpisują też błędne dane identyfikacyjne, czyli np. inne niż te przekazane w zgłoszeniu ZUS ZPA/ZUS ZFA przekazanym do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Anna Świekatowska zaznacza jednak, że powyższe zasady nie dotyczą przypadków należności z tytułu składek w związku z realizacją tytułu wykonawczego czy w związku z realizacją zajęcia jako urząd skarbowy. Nie odnoszą się one także do składek regulowanych jako komornik sądowy, dłużnik zajętej wierzytelności, czy syndyk upadłości za okres sprzed dnia ogłoszenia upadłości.

– W wymienionych przypadkach należy dokonać wpłaty na rachunek bankowy wskazany przez właściwą terenową jednostkę organizacyjną ZUS – podsumowuje Anna Świekatowska z bydgoskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Zobacz również: Przeliczanie emerytury. Komu opłaca się o to starać? 

Autor: Małgorzata Wąsacz
0komentarzy

Polecamy