Komu należy się świadczenie rehabilitacyjne

O jego przyznaniu decyduje lekarz orzecznik ZUS. Świadczenie przysługuje przez okres niezbędny, by pracownik odzyskał zdolność do pracy. Maksymalnie jest to 12 miesięcy.
Świadczenie rehabilitacyjne
Zanim pracownik wróci do swoich obowiązków zawodowych, będzie dochodził do zdrowia przebywając na świadczeniu rehabilitacyjnym.

fot. 123RF

Alina Szałkowska, rzecznik ZUS Oddział w Bydgoszczy, informuje, że świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Tak więc, zanim taki pracownik wróci do swoich obowiązków zawodowych, będzie dochodził do zdrowia przebywając na świadczeniu rehabilitacyjnym.

Przepisy mówią, że można się o nie ubiegać z ubezpieczenia chorobowego albo wypadkowego. Pierwsze przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym. Natomiast świadczenie z ubezpieczenia wypadkowego z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową należy się osobom podlegającym ubezpieczeniu wypadkowemu.

Kiedy ZUS odmówi prawa do świadczenia

Są jednak sytuacje, gdy świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje. Nie należy się ono:

  • osobie uprawnionej do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, urlopu dla poratowania zdrowia albo nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
  • za okresy, w których ubezpieczony zachowuje prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych,
  • w okresie urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego,
  • w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem przypadków, w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
  • za cały okres świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, co zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • za miesiąc kalendarzowy, w którym zostało stwierdzone wykonywanie pracy zarobkowej albo wykorzystywania okresu, na który świadczenie zostało przyznane niezgodnie z jego celem.
  • za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego (wypadkowego), gdy osoba niezdolna do pracy kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres choroby.

Przeczytaj także: Ile można chorować, by nie zostać zwolnionym z pracy 

Kiedy jeszcze pieniądze się nie należą

Ponadto świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługuje także m.in. w przypadku, gdy udowodniono, że wyłączną przyczyną wypadku było naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Świadczenie nie należy się także, gdy ubezpieczony, będąc pod wpływem alkoholu albo środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku. O pieniądzach może też zapomnieć, gdy odmówił bez uzasadnionej przyczyny poddania się badaniu w celu ustalenie zawartości w organizmie alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych albo przez swoje zachowanie uniemożliwił przeprowadzenie badań.

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego

Świadczenie wypłacane jest w wysokości 90 proc. wynagrodzenia lub przychodu, które stanowiło podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych 90 dni pobierania świadczenia oraz 75 proc. tej podstawy za pozostały okres.

- W przypadku, gdy niezdolność do pracy przypada na okres ciąży oraz gdy niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, świadczenie rehabilitacyjne przysługuje w wysokości 100 proc. wynagrodzenia - zaznacza Alina Szałkowska.
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego podlega waloryzacji od pierwszego dnia okresu, na który świadczenie zostało przyznane.

Zobacz również: Ponad połowa osób korzystających z rehabilitacji prowadzonej przez ZUS odzyskała zdolność do pracy 

Wymagane dokumenty

Świadczenie rehabilitacyjne przyznawane jest na wniosek ubezpieczonego (ZUS Np-7) złożony w oddziale ZUS właściwym według miejsca zamieszkania. Do wniosku o świadczenie powinno być dołączone zaświadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9) wypełnione przez lekarza leczącego oraz wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10). Wywiad zawodowy nie jest wymagany, jeżeli niezdolność do pracy powstała po ustaniu tytułu ubezpieczenia lub gdy wnioskodawcą jest osoba prowadząca działalność pozarolniczą.

W razie niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy ubezpieczonego będącego pracownikiem należy dołączyć również protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Gdy niezdolność do pracy spowodowana wypadkiem przy pracy dotyczy pozostałych ubezpieczonych trzeba załączyć kartę wypadku przy pracy. Natomiast w razie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową koniecznie trzeba dołączyć decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej, wydaną przez inspektora sanitarnego.

W sytuacji, gdy świadczenie jest wypłacanie przez ZUS, niezbędne jest zaświadczenie płatnika składek. Jest ono wystawiane na różnych drukach. W przypadku pracowników jest to druk ZUS Z-3. Ubezpieczeni wykonujący pozarolniczą działalność, ubezpieczeni współpracujący z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz duchowni wypełniają druk ZUS Z-3b, a pozostali ubezpieczeni - druk ZUS Z-3a.

- Zaświadczenie płatnika składek nie jest wymagane, jeżeli było ono złożone do ustalenia prawa do zasiłku chorobowego i nie zmieniły się okoliczności mające wpływ na prawo, wysokość i podstawę wymiaru świadczenia - podsumowuje rzeczniczka bydgoskiego ZUS.

Zobacz również: Zwolnienie chorobowe. Kto nas może skontrolować i kiedy? 

Autor: Małgorzata Wąsacz
0komentarzy

Polecamy