Praca a renta rodzinna - na jakich warunkach możesz ją dostać

Renta rodzinna to świadczenie przysługujące rodzinie osoby, która w momencie swojej śmierci posiadała uprawnienia emerytalne lub rentowe z tytułu niezdolności do pracy.
Renta rodzinna
Przyznanie prawa do renty rodzinnej wcale nie oznacza, że osoba, której się ona należy, musi przestać pracować i zarabiać.

fot. Pixabay.com (OsoAzteca)

Renta przysługuje również rodzinie osoby, która pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. Prawo do renty ma także rodzina osoby zmarłej, jeśli przez minimum 5 lat pracowała i płaciła składki na ubezpieczenie społeczne.

Zobacz też: Rentę rodzinną z ZUS pobiera ponad 1,2 mln osób 

Rentę rodzinna otrzymują najczęściej dzieci osoby zmarłej (do ukończenia przez nie 16. roku życia lub jeśli się uczą – do 25. roku życia) oraz współmałżonek, niekiedy także rodzice dziecka, jeśli pozostawali na jego utrzymaniu.

Renta nie jest przyznawana automatycznie

Aby ją otrzymać, trzeba złożyć odpowiedni wniosek w ZUS.

Wysokość renty zależy od liczby krewnych uprawnionych do jej otrzymania. Jeśli będzie to tylko jedna osoba – otrzyma 85 procent kwoty świadczenia, które należałoby się zmarłemu. Dwie osoby uprawnione do renty podzielą między siebie 90 procent kwoty świadczenia, a trzy i więcej osób z prawami do renty podzieli 95 procent kwoty świadczenia. Przy czym podział odbywa się na zasadzie równości. Od 1 marca 2016 roku najniższa renta rodzinna wynosi 882 złote i 56 groszy.

Na rencie można pracować

Oczywiście przyznanie prawa do renty rodzinnej nie oznacza, że osoba, której się ona należy, musi przestać pracować i zarabiać. Przepisy nie zakazują uzyskiwania dodatkowego przychodu, jednak jeśli przekroczy on określony pułap, wysokość renty rodzinnej może zostać zmniejszona, a w wyjątkowych wypadkach – jej wypłacanie można zawiesić.

- Na zmniejszenie wysokości renty wpływa przychód osiągany z tytułu zatrudnienia, służby lub prowadzenia własnej firmy, w wysokości przekraczającej 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych, ale nie wyższej niż 130 procent tego wynagrodzenia. Natomiast osiąganie przychodu w kwocie przekraczającej wspomniane 130 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia powoduje zawieszenie prawa do świadczenia – wyjaśnia Alina Szałkowska, rzecznik oddziału bydgoskiego ZUS.

Od 1 marca 2016 roku maksymalna kwota zmniejszenia świadczenia dla świadczeniobiorców, którzy przekraczają 70 procent przeciętnego wynagrodzenia, ale nie przekraczają kwoty 130 procent przeciętnego wynagrodzenia, wynosi 478 złotych i 62 grosze. Obecnie 70 procent przeciętnego wynagrodzenia wyraża się kwotą 2846 złotych i 90 groszy (brutto), a 130 procent przeciętnego wynagrodzenia wynosi 5287 złotych i 10 groszy.

Renta dla kilku krewnych

Istotne jest to, że jeśli renta przysługuje kilku członkom rodziny, to ewentualne zmniejszenie jej kwoty dotyczy jedynie tej części świadczenia, która przysługuje osobie przekraczającej dopuszczalny limit przychodów. Obostrzeniom tym nie podlegają renty, które przysługują po inwalidach wojennych i wojskowych (jeśli mundurowy zginął podczas pełnienia służby wojskowej).

Zmniejszeniom nie podlegają też renty wypłacane osobom, które są już w wieku emerytalnym i mają ustalone prawo do emerytury.

Przychody osiągane z tytułu wykonywania działalności, podlegającej obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, mają wpływ na ewentualne obniżenie lub zawieszenie wypłacania renty rodzinnej. Dochody te mogą być osiągane w wyniku działalności wykonywanej w ramach stosunku pracy, na podstawie umowy-zlecenia, umowy agencyjnej, umowy o dzieło czy pracy nakładczej.

Zobacz też: Renta rodzinna po zmarłym małżonku. Kiedy przysługuje? 

Dochody mogą być również osiągane z prowadzenia pozarolniczej działalności, pracy w spółdzielni rolniczej, a także w ramach stypendium sportowego.

Zasiłki to też przychód

ZUS za przychód uzna także wszystkie wpływy pochodzące z zasiłków opiekuńczego, chorobowego i macierzyńskiego, świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego czy wynagrodzenia wypłacanego za czas niezdolności do pracy.

- Osoba pobierająca rentę rodzinną powinna powiadomić ZUS o podjęciu dodatkowej pracy zarobkowej i o tym, ile z tego tytułu zarabia. Natomiast osoby ubiegające się o rentę, informację taką umieszczają we wniosku o świadczenie. Z obowiązku tego nie zwalnia świadczeniobiorcy fakt, że ZUS dowiedział się o pracy i wysokości uzyskanych zarobków przez płatnika składek – przypomina Alina Szałkowska. - Przy czym nie jest to działanie jednorazowe. Każda osoba pobierająca rentę rodzinną, która w danym roku kalendarzowym osiągnęła przychód powinna, najdalej do końca lutego, dostarczyć do ZUS zaświadczenie o wysokości tych przychodów.

Autor: Katarzyna Piojda
0komentarzy

Polecamy