Kwestionariusz osobowy dla ubiegającego się o pracę

O wypełnienie takiego kwestionariusza pracodawca może prosić kandydata do pracy.

(Dz. U. Nr 62, poz. 286 z 1 czerwca 1996 r., zmiany: Dz.U. z 2002r. Nr 214, poz. 1812, Dz.U. z 2003r., Nr 230, poz.2293) - załącznik 1

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

 

1. Imię (imiona) i nazwisko .................................

2. Imiona rodziców ..........................................

3. Data urodzenia ...........................................

4. Obywatelstwo .............................................

5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) ...........

..........................................................

6. Wykształcenie ............................................

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

..........................................................

..........................................................

(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł

zawodowy, tytuł naukowy)

7. Wykształcenie uzupełniające ..............................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub

data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)

8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia ....................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców

oraz zajmowane stanowiska pracy)

9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania

..........................................................

..........................................................

..........................................................

(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy,

obsługa komputera)

10. Oświadczam, że pozostaję/nie pozostaję*) w rejestrze

bezrobotnych i poszukujących pracy.

11. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1-4 są zgodne z dowodem

osobistym seria ............... nr .......................

wydanym przez ............................................

lub innym dowodem tożsamości .............................

..........................................................

..........................

(miejscowość i data)

.............................................

(podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

______

*) Właściwe podkreślić. 

Autor: regiopraca.pl
1komentarzy
Dodaj komentarz

Komentarze (1)

To believe in yourself more and judge yourself juicy couture necklace by the accomplishments of others. To appreciate your family and friends for all the wonderful ways they make your life better.
buty96, 31.07.2012, 09:58

Polecamy