Kodeks pracy - Dział V - Odpowiedzialność materialna pracowników

Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonych w przepisach niniejszego rozdziału.

Dział piąty
Odpowiedzialność materialna pracowników

Rozdział I
Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy

Art. 114. Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego
wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę,
ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonych w przepisach
niniejszego rozdziału.

Art. 115. Pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach
rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa
działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda.

Art. 116. Pracodawca jest obowiązany wykazać okoliczności uzasadniające
odpowiedzialność pracownika oraz wysokość powstałej szkody.

Art. 117. § 1. Pracownik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w takim
zakresie, w jakim pracodawca lub inna osoba przyczyniły się do jej powstania albo
zwiększenia.

§ 2. Pracownik nie ponosi ryzyka związanego z działalnością pracodawcy,
a w szczególności nie odpowiada za szkodę wynikłą w związku z działaniem
w granicach dopuszczalnego ryzyka.

§ 3. (uchylony).

Art. 118. W razie wyrządzenia szkody przez kilku pracowników każdy z nich
ponosi odpowiedzialność za część szkody stosownie do przyczynienia się do niej
i stopnia winy. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie stopnia winy i przyczynienia się
poszczególnych pracowników do powstania szkody, odpowiadają oni w częściach
równych.

Art. 119. Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak
nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego
pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.

Art. 120. § 1. W razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez
niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej, zobowiązany do
naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca.

§ 2. Wobec pracodawcy, który naprawił szkodę wyrządzoną osobie trzeciej,
pracownik ponosi odpowiedzialność przewidzianą w przepisach niniejszego
rozdziału.

Art. 121. § 1. Jeżeli naprawienie szkody następuje na podstawie ugody
pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, wysokość odszkodowania może być
obniżona, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności sprawy, a w szczególności
stopnia winy pracownika i jego stosunku do obowiązków pracowniczych.

§ 2. Przy uwzględnieniu okoliczności wymienionych w § 1 wysokość
odszkodowania może być także obniżona przez sąd pracy; dotyczy to również
przypadku, gdy naprawienie szkody następuje na podstawie ugody sądowej.

Art. 1211. § 1. W razie niewykonania ugody przez pracownika, podlega ona
wykonaniu w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, po nadaniu jej
klauzuli wykonalności przez sąd pracy.

§ 2. Sąd pracy odmówi nadania klauzuli wykonalności ugodzie, jeżeli ustali, że
jest ona sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

Art. 122. Jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę, jest obowiązany do jej
naprawienia w pełnej wysokości.

Art. 123. (uchylony).

Rozdział II

Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi

Art. 124. § 1. Pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do
wyliczenia się:

1) pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności,

2) narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze,

odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu.

§ 2. Pracownik odpowiada w pełnej wysokości również za szkodę w mieniu
innym niż wymienione w § 1, powierzonym mu z obowiązkiem zwrotu albo do
wyliczenia się.

§ 3. Od odpowiedzialności określonej w § 1 i 2 pracownik może się uwolnić,
jeżeli wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych,
a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków
umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia.

Art. 125. § 1. Na zasadach określonych w art. 124 pracownicy mogą przyjąć
wspólną odpowiedzialność materialną za mienie powierzone im łącznie
z obowiązkiem wyliczenia się. Podstawą łącznego powierzenia mienia jest umowa
o współodpowiedzialności materialnej, zawarta na piśmie przez pracowników
z pracodawcą.

§ 2. Pracownicy ponoszący wspólną odpowiedzialność materialną odpowiadają
w częściach określonych w umowie. Jednakże w razie ustalenia, że szkoda w całości
lub w części została spowodowana przez niektórych pracowników, za całość szkody
lub za stosowną jej część odpowiadają tylko sprawcy szkody.

Art. 126. § 1. Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia zakres
i szczegółowe zasady stosowania przepisów art. 125 oraz tryb łącznego powierzania
mienia.

§ 2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może określić warunki
odpowiedzialności za szkodę w mieniu, o którym mowa w art. 124 § 2 i w art. 125:

1) w ograniczonej wysokości, ustalonej tym rozporządzeniem;

2) na zasadach przewidzianych w art. 114–116 i 118.

Art. 127. Do odpowiedzialności określonej w art. 124–126 stosuje się
odpowiednio przepisy art. 117, 121, 1211 i 122. 

Dział VI - Czas pracy 

Autor: regiopraca.pl
Współpraca: Kancelaria Sejmu
3komentarzy
Dodaj komentarz

Komentarze (3)

a czy uczciwy pracownik musi placic duze manko pracodawcy chociaz nie bylo wystarczajacej ochrony w sklepie .czy robienie 12 godzinnego remanentu w wolna niedziele za friko to ok ? wg szefa to nasz obowiazek. juz tam nie pracuje ale mam nadzieje ze szef niedlugo zamknie swoje sklepy i skonczą się Egipty.
miki, 16.03.2013, 01:51
Laura, 07.01.2014, 23:37
Komentarz został usunięty.
pozdrawiam panią dyrektor!
KB, 25.04.2016, 13:23

Polecamy