Kodeks pracy - Dział V - Odpowiedzialność materialna pracowników

Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonych w przepisach niniejszego rozdziału.

Dział piąty
Odpowiedzialność materialna pracowników

Rozdział I
Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy

Art. 114.
Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków
pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność
materialną według zasad określonych w przepisach niniejszego rozdziału.
Art. 115.
Pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej
przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania,
z którego wynikła szkoda.
Art. 116.
Pracodawca jest obowiązany wykazać okoliczności uzasadniające odpowiedzialność
pracownika oraz wysokość powstałej szkody.
Art. 117.
§ 1. Pracownik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w takim zakresie, w jakim
pracodawca lub inna osoba przyczyniły się do jej powstania albo zwiększenia.
§ 2. Pracownik nie ponosi ryzyka związanego z działalnością pracodawcy, a w
szczególności nie odpowiada za szkodę wynikłą w związku z działaniem w
granicach dopuszczalnego ryzyka.
§ 3. (uchylony).
Art. 118.
W razie wyrządzenia szkody przez kilku pracowników każdy z nich ponosi odpowiedzialność
za część szkody stosownie do przyczynienia się do niej i stopnia winy.
Jeżeli nie jest możliwe ustalenie stopnia winy i przyczynienia się poszczególnych
pracowników do powstania szkody, odpowiadają oni w częściach równych.
Art. 119.
Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono
przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi
w dniu wyrządzenia szkody.
Art. 120.
§ 1. W razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków
pracowniczych szkody osobie trzeciej, zobowiązany do naprawienia
szkody jest wyłącznie pracodawca.
§ 2. Wobec pracodawcy, który naprawił szkodę wyrządzoną osobie trzeciej, pracownik
ponosi odpowiedzialność przewidzianą w przepisach niniejszego rozdziału.
Art. 121.
§ 1. Jeżeli naprawienie szkody następuje na podstawie ugody pomiędzy pracodawcą
i pracownikiem, wysokość odszkodowania może być obniżona, przy uwzględnieniu
wszystkich okoliczności sprawy, a w szczególności stopnia winy pracownika
i jego stosunku do obowiązków pracowniczych.
§ 2. Przy uwzględnieniu okoliczności wymienionych w § 1 wysokość odszkodowania
może być także obniżona przez sąd pracy; dotyczy to również przypadku,
gdy naprawienie szkody następuje na podstawie ugody sądowej.
Art. 1211.
§ 1. W razie niewykonania ugody przez pracownika, podlega ona wykonaniu w trybie
przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, po nadaniu jej klauzuli wykonalności
przez sąd pracy.
§ 2. Sąd pracy odmówi nadania klauzuli wykonalności ugodzie, jeżeli ustali, że jest
ona sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
Art. 122.
Jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę, jest obowiązany do jej naprawienia w
pełnej wysokości.
Art. 123. (uchylony).

Rozdział II
Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi

Art. 124.
§ 1. Pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się:
1) pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności,
2) narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej
oraz odzież i obuwie robocze,
odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu.
§ 2. Pracownik odpowiada w pełnej wysokości również za szkodę w mieniu innym
niż wymienione w § 1, powierzonym mu z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia
się.
§ 3. Od odpowiedzialności określonej w § 1 i 2 pracownik może się uwolnić, jeżeli
wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia.
Art. 125.
§ 1. Na zasadach określonych w art. 124 pracownicy mogą przyjąć wspólną odpowiedzialność
materialną za mienie powierzone im łącznie z obowiązkiem wyliczenia
się. Podstawą łącznego powierzenia mienia jest umowa o współodpowiedzialności
materialnej, zawarta na piśmie przez pracowników z pracodawcą.
§ 2. Pracownicy ponoszący wspólną odpowiedzialność materialną odpowiadają w
częściach określonych w umowie. Jednakże w razie ustalenia, że szkoda w całości
lub w części została spowodowana przez niektórych pracowników, za całość
szkody lub za stosowną jej część odpowiadają tylko sprawcy szkody.
Art. 126.
§ 1. Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia zakres i szczegółowe zasady
stosowania przepisów art. 125 oraz tryb łącznego powierzania mienia.
§ 2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może określić warunki odpowiedzialności
za szkodę w mieniu, o którym mowa w art. 124 § 2 i w art. 125:
1) w ograniczonej wysokości, ustalonej tym rozporządzeniem,
2) na zasadach przewidzianych w art. 114–116 i 118.
Art. 127.
Do odpowiedzialności określonej w art. 124–126 stosuje się odpowiednio przepisy
art. 117, 121, 1211 i 122. 

Autor: regiopraca.pl
Współpraca: Kancelaria Sejmu
2komentarzy
Dodaj komentarz

Komentarze (2)

a czy uczciwy pracownik musi placic duze manko pracodawcy chociaz nie bylo wystarczajacej ochrony w sklepie .czy robienie 12 godzinnego remanentu w wolna niedziele za friko to ok ? wg szefa to nasz obowiazek. juz tam nie pracuje ale mam nadzieje ze szef niedlugo zamknie swoje sklepy i skonczą się Egipty.
miki, 16.03.2013, 01:51
Laura, 07.01.2014, 23:37
Komentarz został usunięty.