Dla kogo emerytura częściowa? Sprawdź!

W podeszłym wieku możliwa będzie częściowa emerytura. Ale tylko dla tych, którzy nie będą mogli znaleźć pracy.
Emerytura częściowa
Czas przechodzenia na emeryturę powinno się automatycznie podnosić w miarę wydłużania się życia.

fot. Fot. sxc.hu

To nie jest obietnica, że na pewno taki zapis w przygotowywanej ustawie się znajdzie. Jednak widać, że premier Donald Tusk po wielu spotkaniach, zaczyna wreszcie dostrzegać, iż obawy o pracę w starszym wieku, jakie zgłaszają przede wszystkim kobiety, nie są bezpodstawne.

Dlatego po ostatnim spotkaniu z działaczkami Kongresu Kobiet powiedział, że jest bliski takiego rozwiązania, by w sytuacji, gdy pracownicy stracą pracę i nie będą mogli jej znaleźć, dostali częściową emeryturę. Rozwiązanie takie obowiązywałoby nie wcześniej niż dwa lata przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego. Trzeba by też mieć na swoim koncie emerytalnym uzbierany kapitał, który pozwoli na wypłacenie najniższej emerytury. Bo tyle właśnie częściowa miałaby wynosić.

Donald Tusk nie obiecał jednak, że na pewno w projekcie taki zapis się znajdzie.Ten zaś w ostatecznej, rządowej wersji ma być gotowy, jak powiedział premier, w ciągu dwóch tygodni. 

Przeczytaj także: Rząd namawia do zatrudniania straszych pracowników 

Czekają na opinie 

W połowie marca kończą się konsultacje społeczne i po nich projekt trafi do Komisji Trójstronnej.Do tej pory swoje uwagi do projektu przekazała cześć instytucji, m.in. ZUS, KRUS, ministerstwa, rzecznik ubezpieczonych, Krajowa Rada Prokuratorów, Polska Partia Pracy Sierpień 80.Prokuratorzy opiniują projekt negatywnie i wytykają mu błędy formalne oraz merytoryczne, mało zrozumiałe sformułowanie przepisów.

 Minister cyfryzacji Michał Boni zauważa, że jednocześnie z projektem podniesienia wieku emerytalnego nie przygotowano programów wspierających aktywność osób starszych.Minister zdrowia zwraca uwagę na obawy pielęgniarek i położnych. Bardzo dużo z nich pracuje na kontraktach, które są umowami krótkoterminowymi. Obawiają się, że ze starszymi wiekiem kobietami nikt nie będzie podpisywał umów, a nie obejmie ich ochrona przed zwolnieniem, wynikająca z kodeksu pracy. Obawiają się, że w związku z pogarszająca się z wiekiem kondycją psychofizyczną wzrośnie bezrobocie starszych wiekiem pielęgniarek i położnych. 

Konieczna jest reforma systemu rentowego 

Rządowi w sukurs przyszli uczestnicy wczorajszej debaty "Zmiany w emeryturach - potrzeba kompleksowych działań", zorganizowanej przez BCC i Forum Obywatelskiego Rozwoju.Dr Wiktor Wojciechowski, główny ekonomista Invest-Banku, współpracownik FOR uważa, że tempo podwyższania wieku emerytalnego powinno być wyższe, np. o pół roku co rok, jak robią to inne kraje. Jednocześnie czas przechodzenia na emeryturę powinno się automatycznie podnosić w miarę wydłużania się życia.

Tym, co najbardziej ogranicza zatrudnienie osób starszych jest - według dyskutantów - przysługująca im obecnie ochrona przed zwolnieniem z pracy na 4 lata przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego.

Konieczna jest reforma systemu rentowego, by wysokość świadczeń była dostosowana do nowego systemu emerytalnego. Za niesprawiedliwe uznali natomiast odroczenie podnoszenia wieku emerytalnego rolników, sędziów i prokuratorów do 2018 roku.   

Zobacz także: Wiek emerytalny podniesiony tylko o dwa lata? Rząd się zastanawia(jz)

Autor: Małgorzata Wąsacz
24komentarzy
Dodaj komentarz

Komentarze (24)

Emerytura częsciowa w UE OdpowiedzSkutki ograniczenia zakresu ochrony przed ryzykiem starości (zwłaszcza w stosunku do ubezpieczonych zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze) stanowiące konsekwencję wprowadzenia reformy emerytalnej złagodziłoby wprowadzenie do polskiego porządku prawnego instytucji uelastyczniających przejście na emeryturę. W państwach członkowskich Unii Europejskiej stosuje się dwie formy tzw. elastycznego przejścia na emeryturę: 1) emerytury częściowe (emerytury w niepełnym wymiarze), 2) elastyczny wiek emerytalny.
Formuła emerytur częściowych (w niepełnym wymiarze) realizowana jest w Austrii, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Niemczech (systemy te zostały omówione w artykułach M. Kawińskiego, B. Więckowskiej, A. R. Dietricha, K. Rubel M. Skindera J. Ratajczak zamieszczonych w pracy zbiorowej pt. Systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej pod red. T. Szumlicza i M. Żukowskiego, Twigger, Warszawa 2004 r. na s. 39, 82, 104, 126, 158, 204 i 256). Umożliwia ona ubezpieczonym, którzy osiągnęli określony wiek nabycie prawa do części świadczenia emerytalnego pod warunkiem zmniejszenia dotychczasowego wymiaru czasu pracy bez konieczności rozwiązania stosunku pracy. Przepisy prawa określają minimalny wiek, którego osiągnięcie warunkuje możliwość nabycia prawa do wcześniejszej emerytury w niepełnym wymiarze. W Austrii wiek ten jest zróżnicowany w zależności od płci i wynosi 56,5 roku dla kobiet i 61,5 roku dla mężczyzn. W pozostałych państwach wiek ten jest jednolity dla kobiet i mężczyzn i wynosi 56 lat (Irlandia), 58 lat (Finlandia), 60 lat (Dania, Francja, Hiszpania, Niemcy). Przepisy prawa określają również zakres redukcji wymiaru czasu pracy, który warunkuje nabycie prawa do emerytury częściowej. W Austrii warunkiem nabycia prawa do emerytury częściowej jest zatrudnienie, którego wymiar nie może przekraczać 28 godzin tygodniowo. W Danii redukcja czasu pracy powinna nastąpić o co najmniej 7 godzin (lub o co najmniej ¼, zaś liczba godzin pracy tygodniowo po zmniejszeniu wymiaru czasu pracy powinna wynosić od 12 do 30. W Finlandii dotyczy to osób, których wymiar tygodniowy czasu pracy po nabyciu prawa do emerytury częściowej wynosi od 16 do 28 godzin. W systemie francuskim wymaga się podjęcia zatrudnienia w niepelnym wymiarze czasu pracy, przy czym wymiar emerytury częściowej jest odwrotnie proporcjonalny do wymiaru czasu pracy i wynosi od 30 % do 70 % świadczenia emerytalnego przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy. W Hiszpanii warunkiem nabycia prawa do emerytury częściowej jest kontynuowanie pracy w wymiarze 25-85 % dotychczasowego wymiaru czasu pracy. W zamian przysługuje wynagrodzenie w proporcjonalnie zredukowanej wysokości oraz stosowna część emerytury. W Irlandii przewiduje się wypłacanie tzw. emerytur połowicznych (special half-rate old-age contributory pension) w wysokości połowy pełnej emerytury. W Niemczech emerytura częściowa wynosi 1/3, 1/2 lub 2/3 wysokości emerytury w zależności od stopnia ograniczenia dotychczasowej aktywności zawodowej. W niektórych państwach warunkiem nabycia prawa do emerytury częściowej jest dodatkowo osiągnięcie określonego stażu ubezpieczeniowego. W Austrii prawo do emerytury częściowej przysługuje ubezpieczonym, którzy przez ostatnie 24 miesiące podlegały obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu opłacając składki lub pobierając świadczenia na wypadek choroby lub bezrobocia. Osoby, które nie spełniają tego warunku mogą przejść na emeryturę częściową, po osiągnięciu wieku 57,5 roku dla kobiet i 62,5 roku dla mężczyzn, jeżeli legitymują się okresem podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu wynoszącym co najmniej 300 miesięcy a w okresie ostatnich 180 miesięcy przez co najmniej 108 miesięcy podlegały obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu. W Danii warunkiem nabycia prawa do wcześniejszej emerytury w niepełnym wymiarze jest podleganie ubezpieczeniu przez okres co najmniej 10 lat w okresie ostatnich 20 lat oraz zatrudnienie na terytorium Danii przez okres co najmniej 9 miesięcy w ciągu ostatnich 12 miesięcy pracy. W Irlandii warunek stażu ubezpieczeniowego ustanawia się dla osób pracujących na własny rachunek. Dla nabycia prawa do emerytury połowicznej wymaga się opłacenia co najmniej 260 składek na ubezpieczenie emerytalne.
Elastyczny wiek emerytalny stosowany jest w Szwecji i we Włoszech. Ubezpieczeni posiadają możliwość przejścia na emeryturę od 61 roku życia (Szwecja) i pomiędzy 57 a 65 rokiem życia (Włochy). Nie występuje górny limit wieku. Sami ubezpieczeni decydują w którym momencie zakończyć aktywność zawodową. Wiek przejścia na emeryturę ma jednak istotny wpływ na wysokość świadczenia. Aby nabyć prawo do emerytury gwarantowanej przez państwo niezbędne jest osiągnięcie 65 roku życia. Elastyczny wiek emerytalny ma zachęcać do jak najdłuższego pozostawania na rynku pracy W systemie szwedzkim emerytura jest obliczana według zasad rachunku aktuarialnego, wskutek czego przedłużenie wieku przejścia na emeryturę z 61 do 70 lat powoduje ponad dwukrotny wzrost świadczenia (T. Szumlicz System emerytalny w Szwecji [w:] Systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej pod red. T. Szumlicza i M. Żukowskiego, Twigger, Warszawa 2004 r. s. 301). We Włoszech warunkiem nabycia prawa do emerytury przed osiągnięciem 65 roku życia jest wymiar świadczenia wynoszący co najmniej 120 % minimalnej emerytury gwarantowanej przez Państwo (K. Kołodziejczyk System emerytalny we Włoszech [w:] Systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej pod red. T. Szumlicza i M. Żukowskiego, Twigger, Warszawa 2004 r. s. 333).
W analizowanych systemach prawnych instytucje emerytur częściowych oraz elastycznego wieku emerytalnego adresowane są do ogółu ubezpieczonych występując niezależnie od instytucji tzw. wcześniejszych emerytur. W Danii warunkiem nabycia prawa do emerytury w niepełnym wymiarze jest brak uprawnień do wcześniejszego przejścia na emeryturę oraz brak prawa do dodatku przedemerytalnego.
Reasumując należy stwierdzić, że w Polsce wprowadzenie instytucji uelastyczniających przejście na emeryturę mogłoby złagodzić skutki wprowadzenia systemu świadczeń emerytalnych obliczanych według formuły zdefiniowanej składki. Instytucja emerytury częściowej mogłaby znaleźć zastosowanie zarówno wobec ubezpieczonych, którzy nabędą prawo do emerytury w powszechnym wieku emerytalnym jak i tych, którzy z powodu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze nabędą wcześniej prawo do emerytury pomostowej. W pierwszym przypadku rozwiązanie to pozwalałoby na zredukowanie aktywności zawodowej ubezpieczonego umożliwiając jednocześnie poprzez zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy na dalsze zwiększanie podstawy wymiaru pełnej emerytury. Ponieważ zakłada się, że liczba pracowników, którzy będą uprawnieni do emerytury pomostowej ulegnie ograniczeniu możliwość wcześniejszego nabycia prawa do częściowej emerytury stanowiłaby jednocześnie pewną formę rekompensaty dla pracowników, którzy nie zostaną zakwalifikowani do kategorii zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. W odniesieniu do ubezpieczonych, którzy będą uprawnieni do emerytury pomostowej częściowa emerytura umożliwiałaby kontynuowanie zatrudnienia przy pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze umożliwiając dalsze zwiększanie podstawy przyszłej emerytury z FUS.
Warto zauważyć, że wprowadzenie w Polsce instytucji emerytur częściowych oraz elastycznego wieku emerytalnego przyczyniłoby się do zrealizowania innego doniosłego celu społecznego jakim jest zmniejszenie stopy bezrobocia wśród osób młodych oraz osób w wieku przedemerytalnym. Stopniowa redukcja czasu pracy pracownika oznaczałaby częściowe zwolnienie miejsca pracy umożliwiając zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy nowego pracownika (koncepcja tzw. dzielenia się miejscem pracy
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Emerytury częsciowe w UE podzielone sa na warunki szkodliwe i szczególne od zwykłych z prawem przejścia na emeryture czesciową o 5 lat wczesniej od wieku ustawowego
gostek, 09.03.2012, 13:38
jestem przerażona tym co będzie nie wspominając,że mam dosyć już teraz ,pieniędzy mi brakuje nie mam szans na lepszą płacę nie mogę iść na zwolnienie jak jestem chora składki do zus odprowadzają za mnie marne to na emeryturze nie dam rady na 100 procent ......w wieku 60 lat będę miała już 40 lat pracy ...masakra jakaś
merlin, 09.03.2012, 14:06
Czy już teraz nie mówi się nic o stażu pracy? Tylko wiek? Mam 52 lata i 31 lat pracy. Do 60-tki, 61 bedę miała 40 lat stażu. I to nie miałoby znaczenia?
Felicja, 09.03.2012, 14:26
nie! I dobrze. Ważniejsza jest suma składek, ja w 2 lata odprowadziłam więcej składek, niż ty przez 40.
wiki, 09.03.2012, 19:40
kup sobie koło i pier....j się w czoło
chmiel, 10.03.2012, 19:36
Z twojej wypowiedzi wynika ,że bardzo ciężko i bardzo uczciwie pracujesz i bardzo dużo zarabiasz.Ja też bym tak chciał.Może zdradzisz co to za byznes złapałaś?
Lutek, 10.03.2012, 20:40
Ja maja 42 mam 24 lata pracy, wg starych zasad po 30 moglabym isć na zasluzoną emeryture, a tak glupia bylam bo szybko poszlam do pracy, nawet jesli bede miala zasluzone 35 lat pracy w wieku 53 lat to chyba starczy niektorzy w wieku 30 lat zaczynaja gdzie tu sprawiedliwosc? Jestem za latami pracy a ci o nie maja niech sie do roboty biora a nie czekaja az im POlska da..
Aleia, 09.03.2012, 19:46
rutkowski , 10.03.2012, 17:34
ABSURD !!! porządek trzeba zacząć od waluty. Polska emerytura ??? a koszty utrzymania wyższe od europejskich !!! życie na takich zasadach to paranoja. Podstawa to zbiorowe bezpieczeństwo reszta to złodziejstwo,korupcja i oszustwo chronione prawem.
wiestes, 11.03.2012, 09:41
Czy pan premier zdaje sobie sprawę że kobieta po 60 to jest już babunia i naprawdę nie nadaje się do pracy,chyba że rząd chce żeby nigdy niewzieła emerytury
SZt, 09.03.2012, 19:43
nie kazdy czuje sie babunia,i moze pracowac .powodzenia
jagoda sikorska, 09.03.2012, 19:54
a ja mam 55i od11lat mam zasilek przed emerytalny,i nie nazekam wychowalam 3 synow przepracowalam 31iat,trudno w wieku 45 lat isc do pracy i dostac emeryture
jagoda sikorska, 09.03.2012, 19:59
Czy wszystkich pracujących obejmą te same zmiany?
em, 09.03.2012, 23:04
masakra jakaś- młodzi mają problem z praca a co maja powiedziec starsi
xxx, 10.03.2012, 12:23
Rząd zrobi z nas ,,jeleniów''To ile lat mam tyrać na tę ZASŁUŻONĄ EMERYTURĘ?????? 50?????? Premierze nie masz litości!!!!!!!!!!!To nieludzkie! LITOŚCI bierzcie pod uwagę staż pracy!!!!!!!!
niedoszła emerytka, 10.03.2012, 19:07
ten balonik pompowano przywilejami jeszcze sowieckimi ,rozdawanymi na prawo i lewo do tego dołożyli politycy ,to oni podejmowali decyzje gospodarcze ,bo gospodarka ma gwarantować emerytury i co! - druga grecja ,eutanazja czy podatki . max emerytura -2500 ,min emerytura-1200
to powinno wystarczyć resztę sobie odłożyli ,
pit, 10.03.2012, 19:18
Może najpierw Pan Premier zacząłby likwidować i ograniczać istniejące przywileje emerytalne i wiele przywilejów władzy. U naszych sąsiadów z zachodu mundurowi idą na emeryturę w wieku 57 lat, a w naszym biednym kraju mamy 35 letnich emerytów mundurowych, po za tym KRUS, Karta Nauczyciela,emerytury sędziów, trzynastki w budżetówce,samochody służbowe,premie, diety, nadmierna ilość biurokratów,posłów, senatorów, radnych,itd. Rocznie uzbierałoby się ok. 100 mld zł oszczędności.Tego rządzący nie widzą ? Wszyscy zaciskajmy pasa, a nie tylko zwykli ludzie. A gdzie jest praca dla młodych ? Jak bezrobocie spadnie poniżej 3%(obecnie 13%) i będzie nadal tendencja malejąca, to można pomyśleć o ewentualnym podniesieniu wieku emerytalnego ale nigdy aż o 7 lat dla kobiet.
emeryt, 10.03.2012, 19:59
po prostu jedna obłuda i fałsz,żygać się chce na to wszystko, to wszystko to współczesna forma średniowiecza, motłoch pracuje na dwór cały i jego elity, które pożerają cały trud i wysiłek pospólstwa
kowalski, 11.03.2012, 09:11
Dlaczego nie bierze się pod uwagę lat pracy,tylko uporczywie kurczowo wciska się nam że trzeba będzie mieć 67 lat by przejść na emeryturę.Ja wtedy będę miał przepracowane 51 lat bo pracę zacząłem w wieku 16 lat,i do tej pory miałem prawo myśleć że w wieku 56 lat przejdę sobie na emeryturę,a tu szykują rządzący takie gówno,co państwo na to ,znów nas oszukują a my siedzimy jak potulne baranki.
poco, 11.03.2012, 16:22
Częściowe emerytury powinny obowiązywać roczniki od 1968 roku życia,a nie ludzi ,którzy przepracowali w RP i PRL ponad 35/40 lat pracy. Uważam,ze taki staż pracy powinien takim Polakom -pomóc w uzyskaniu EMERYTURY a nie jałmużny. Ponadto tamte kobiety/te kobiety z tego przedziału wiekowego też rodziły dziec i i jednocześnie pracowały i teraz rząd ich chce WYNAGRODZIĆ PRACA DO 67 LAT!!! Paranoja! Co niektórzy po przepracowaniu 15,25 lat pracy odchodzą na emeryturę-bo są wyeksploatowani a my -RZĄD MÓWI _NIE/WY JESZCZE MOŻECIE/-dziwne podejście rządu . Po prostu zależy im aby pracować do śmierci i po drodze urodzić kilkoro dzieci. PYTAM KTO DOCZEKA WIEKU 67 UPRAWNIAJĄCEGO DO EMERYTURY??? ODPOWIEM-NIELICZNI I o to chodzi!!!
37 lat pracy, 12.03.2012, 08:57
To nas czeka.... unijna zaraza nas nie ominie.Polska rok 2054. ZUS po raz kolejny podniósł emerytalną poprzeczkę. Rodzina Pyziołów: Wacek Pyzioł, nestor rodu, lat 104, operator koparki, dorabia do pensji rozwożąc butle gazowe. Czasem zapomina do czego służy koparka, ale to nic. Zeszyt z opisem nosi przy sobie, nie widzi na jedno oko a drugie o 40% osłabione, ale życzliwi przechodnie zawsze poczytają o co biega. Żona Wacka Krystyna Pyzioł, lat 101, księgowa. Kochane prawnuczki dowożą ją do roboty, na zmiany przeliczają słupki liczb, co przy czterdziestu prawnuczkach przebiega dosyć sprawnie i pozycja Krystyny w firmie jest nie do zakwestionowania. Antoni Pyzioł, syn Wacka i Krystyny, lat 80, leśniczy z zaawansowanym Alzheimerem. Okrutny Niemiec rzuca Antonim po całym powiecie. GPS wszyty w portki informuje wnusie o miejscu pobytu dziadka. ZUS oddala tysiąc czternaste podanie o rentę. Małżonka Antoniego, Marianna, lat 78, laborantka w zakładach chemicznych. Jest po sześciu wybuchach i dwóch wyciekach trucizn. Okopcona, lecz pełna wigoru. Drugi syn Wacka, Leszek Pyzioł, lat 78. Murarz i tytan pracy. Jeden poziom budynku w rewelacyjnym czasie ośmiu lat. Dwóch pomocników, obaj po 70 lat, kryją Lesia jak mogą. Żona Leszka, Józefa, lat 74, fryzjerka. Z konieczności strzyże owce. Im jest wszystko jedno jak wyglądają po robocie Józefy. Kolejny syn Wacka, Marian Pyzioł, lat 76, operator dźwigu żurawia. Mieszka na stałe w kabinie. Nie opłaca się schodzić bo trochę to trwa. Wnusie dowożą prowiant i DVD ze zrzędzeniem żony, Teofili Pyzioł, lat 75, położnej z Parkinsonem, czasowo zawieszonej w czynnościach zawodowych po trzech upuszczeniach noworodków. Kolejne dziecko Wacka i Krystyny Pyziołów córka Stefania Krążol, lat 82, pilotka wycieczek zagranicznych, której i tak nikt nie słucha bo często angielskie słowa miesza z rumuńskimi i rosyjskimi. U Stefci historia potrafi wyglądać nieco dziwnie i bywa, że Jaćwingowie leją Krzyżaków pod Koronowem, a Henryk Pobożny zostaje małżonką księcia Witolda, przez co wzmacnia się przymierze Sasów i Hetytów. Na marginesie, mąż Stefanii, Leon Krążol, lat 95, chirurg na rencie inwalidzkiej, bo ZUS sprytnie przeliczył wydatki na Krążola i wydatki na ofiary jego trzęsących się dłoni. Krążol wygrał. Może zwiedzać świat za 1600 zł renty. Ostatni syn Wacka i Krystyny, Wiesław, lat 69, policjant z wydziału kryminalnego na rok przed emeryturą. Ostatni sukces - wielogodzinny pościg i aresztowanie dziewięćdziesięcioletniego złodzieja batoników. Wśród przedstawicieli trzeciej generacji na uwagę zasługuje Jeremiasz Pyzioł, syn Antoniego i Marianny Pyziołów, lat 58, po przeszczepie nerki i dwóch zawałach nadal lata helikopterem GOPR-u. ZUS uzależnia prawo do renty od trzeciego zawału.........
rudy, 13.03.2012, 16:28
super opowieść oby niebyła prawdziwa, ale kto wie.
pyzioł, 26.06.2012, 14:29
Ja dziś mam 51- lat i 35 lat pracy , wychowałam 2 dzieci .......pytam czy ja doczekam emerytury żyjąc dziś w ciągłym stresie czy mnie nie zwolnią ,czy nie będę za stara za 4-5 lat a gdzie tu jeszcze 10 lat i 7 m-cy bo tak mi ZUS wyliczył ......bzdura kpl-na może CI których sobie wybraliśmy ......by i o tym pomyśleli.......
jolanda, 08.09.2014, 16:04

Polecamy