Dodatki aktywizacyjne - kto może je dostać?

Jeżeli bezrobotny, będąc zarejestrowanym w urzędzie pracy i otrzymując zasiłek, sam sobie znalazł pracę, dostanie dodatek aktywizacyjny. Wyjaśniamy, kto jeszcze może otrzymać tego rodzaju wsparcie finansowe.
Dodatek aktywizacyjny
Dodatek aktywizacyjny wynosi obecnie 415,60 złotych miesięcznie.

fot. Egabi (Pixabay.com)

Dodatek aktywizacyjny to pieniądze, jakie przysługują bezrobotnemu zarejestrowanemu w powiatowym urzędzie pracy i mającemu prawo do zasiłku, a który w tym czasie sam sobie znalazł pracę albo został do niej skierowany przez pośredniak. W tym drugim przypadku istnieje jednak warunek: bezrobotny pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy i dostaje pensję niższą od minimalnej.

Zasiłek na pół

Pieniądze należą się przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu jeszcze zasiłek. Wysokość dodatku stanowi różnicę pomiędzy minimalnym wynagrodzeniem za pracę, a otrzymywaną wypłatą. Dodatek aktywizacyjny jest ustalony w maksymalnej wysokości wynoszącej do 50 procent zasiłku dla bezrobotnych. Obecnie zasiłek ten w wymiarze podstawowym, a więc przez pierwsze 3 miesiące od zarejestrowania się, wynosi 831,10 złotych, natomiast później – 652,60 złotych. Tak więc przez wspomniane pierwsze 3 miesiące zainteresowany dostawałby 415,60 złotych miesięcznie.

Wniosek od pracownika, zaświadczenie od szefa

Kto znalazł pracę (albo komu urząd poszukał zatrudnienie) nie otrzyma od razu dodatku. Musi o niego wnioskować do dyrekcji PUP. Sama prośba o wypłatę pieniędzy to za mało. Trzeba złożyć też wniosek w urzędzie pracy, w którym bezrobotny jest zarejestrowany, łącznie z dokumentem potwierdzającym podjęcie pracy. Pracodawca też musi zaznaczyć, że ma nowego pracownika, który wcześniej był zarejestrowany jako bezrobotny. Potrzebne jest również co miesiąc zaświadczenie o przepracowanym miesiącu wystawione przez zakład pracy, w którym bezrobotny jest obecnie zatrudniony. Właściciel przedsiębiorstwa (lub dział kadr) zaświadcza, że dany pracownik przepracował miesiąc albo jego część, podając konkretną liczbę przepracowanych dni, oraz wskazuje, czy wykorzystał on urlop bezpłatny, a jeżeli tak, to w jakim wymiarze. Gdy szef firmy nie dostarczy do urzędu pracy zaświadczenia do 10. dnia następnego miesiąca, PUP może potraktować to jako sytuację, w której dana osoba straciła zatrudnienie, więc dodatek jej już się nie należy. Wstrzyma w konsekwencji wypłatę dodatku.

Więcej na temat: Dodatek aktywizacyjny 

Kiedy dodatek aktywizacyjny nie przysługuje

Nie każde podjęcie zatrudnienia będzie wiązało się z przysługującą bezrobotnemu wypłatą dodatku aktywizacyjnego. Na pieniądze z tego tytułu nie może liczyć osoba, która pracuje, ponieważ została skierowana przez powiatowy urząd pracy do robót publicznych, prac interwencyjnych albo na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane z Funduszu Pracy, po wcześniejszym przyznaniu ich przez pośredniak. Jeżeli bezrobotny podejmie zatrudnienie u pracodawcy, u którego pracował tuż przed zarejestrowaniem się w urzędzie, też nie będzie mógł dostawać dodatku aktywizacyjnego. Z podobną odmową ze strony pośredniaka spotkają się ci, którzy znajdą sobie pracę za granicą Polski, w zagranicznej firmie. Kto przebywa na urlopie bezpłatnym, też nie ma szans na tego rodzaju wsparcie z PUP.

Poinformuj pośredniak

Jeżeli pracownik otrzymuje dodatek, a zmieni się jego sytuacja, np. straci pracę przed upływem okresu, na który został przyznany mu ten dodatek, musi jak najszybciej powiadomić pośredniak o tej zmianie. Podobnie jest zobowiązany do powiadomienia urzędników z PUP, gdy dostał skierowanie do pracy przez urząd pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, a zmieniła się wysokość jego pensji. 

Autor: Sławomir Bobbe
0komentarzy

Polecamy