PIT za 2015 rok. Najpopularniejsze ulgi i zmiany

Maria Bojczuk, rzecznik Izby Skarbowej w Kielcach, wyjaśnia, z jakich ulg podatkowych i odliczeń od dochodu możemy skorzystać rozliczając się za 2015 rok.
PIT za 2015 rok. Nakpopularniejsze ulgi i zmiany

fot. Bruno Fidrych

  • PIT za 2015 rok. Nakpopularniejsze ulgi i zmiany
  • PIT za 2015 rok. Nakpopularniejsze ulgi i zmiany

Na co musimy zwrócić uwagę, rozliczając się za 2015 rok?

Podatnicy zetkną się z formularzami o takich samych oznaczeniach jak podczas poprzedniego rozliczenia. Nie wszystkie one będą dokładnie takie same jak przed rokiem. Dlatego najlepiej te aktualne pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów lub bezpośrednio w urzędach skarbowych.

Jedna z najpopularniejszych ulg to ta na dzieci. Kto może z niej skorzystać?

Podatnicy składający zeznania PIT-36 lub PIT-37 za 2015 rok mogą pomniejszyć należny podatek dochodowy z tytułu wychowania dzieci własnych i przysposobionych. Do tej ulgi uprawnieni są także opiekunowie prawni i rodziny zastępcze. Ulga przysługuje na każde dziecko małoletnie, bez względu na wiek, jeśli dziecko otrzymywało zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną oraz dziecko uczące się, w tym też poza granicami Polski, do ukończenia 25. roku życia, pod warunkiem, że w roku podatkowym dzieci nie uzyskały dochodów przekraczających 3089 złotych, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Rodzice, którzy posiadają jedno dziecko, mogą skorzystać z ulgi rodzinnej w wysokości 92,67 złotego miesięcznie (1112,04 złotego rocznie), jeżeli łączne dochody małżonków nie przekroczą w skali roku 112 tysięcy złotych. W przypadku osoby, która nie pozostaje w związku małżeńskim (w tym również przez część roku podatkowego) i spełnia kryteria do uznania jej za osobę samotnie wychowującą dziecko – jeśli jej dochody nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 112 tysięcy złotych. W przypadku osoby, która nie pozostaje w związku małżeńskim i nie wychowuje dziecka samotnie - ulga przysługuje, jeżeli jej dochody nie przekroczą 56 tysięcy złotych.

Rodzice, którzy posiadają dwoje dzieci, mogą korzystać z ulgi na dzieci w wysokości 92,67 złotego miesięcznie, a w skali roku 1112,04 złotego na każde dziecko. Natomiast rodzice, którzy posiadają troje i więcej dzieci, mogą korzystać z ulgi rodzinnej: na pierwsze i drugie dziecko odpowiednio w wysokości 92,67 złotego za każdy miesiąc kalendarzowy, na trzecie dziecko w wysokości 166,67 złotego za każdy miesiąc kalendarzowy, a na czwarte i każde kolejne dziecko - w wysokości 225,00 zł za każdy miesiąc.
Opiekunowie, którzy z uwagi na niskie dochody, nie mogli odliczyć przysługującej im ulgi w pełnej wysokości, zgodnie z obowiązującymi od 2014 roku przepisami, mogą ubiegać się o zwrot niewykorzystanej ulgi. Za 2015 rok zrobią to na formularzach PIT-37 w części H lub PIT-36 w części K.

Od niedawna nie każdy może skorzystać z ulgi na Internet.

Maksymalnie można odliczyć wydatki w kwocie 760 złotych. Od 2013 roku odliczenie tych wydatków przysługuje wyłącznie podatnikom, dokonującym odliczeń w dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystali z tego odliczenia. Podatnicy, którzy w zeznaniu podatkowym złożonym za 2014 rok po raz pierwszy skorzystali z ulgi internetowej, będą mieli prawo do tej ulgi jeszcze tylko w rozliczeniu podatku dochodowego za 2015 rok. Podstawą odliczenia będzie nie tylko faktura VAT, ale każdy dokument stwierdzający poniesienie wydatku zawierający w szczególności: dane identyfikujące kupującego i sprzedającego, rodzaj usługi oraz kwotę zapłaty.

Z jakich jeszcze odliczeń od dochodu możemy skorzystać?

Rozliczając się za 2015 rok nadal można odliczyć od dochodu wydatki na cele rehabilitacyjne ponoszone przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub przez podatnika, na którego utrzymaniu jest taka osoba. Niektóre z wydatków na cele rehabilitacyjne mają ograniczenia kwotowe, na przykład odliczenie z tytułu opłacenia przewodników osób niewidomych, czy używania samochodu osobowego, by dojechać na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Wydatki na te cele nie mogą w roku podatkowym przekroczyć po 2280 złotych, na każde z tych odliczeń. 

Autor: Elżbieta Święcka echodnia.eu
0komentarzy

Polecamy