Dodaj ogłoszenie

Regulamin korzystania z serwisu internetowego Regiopraca.pl

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin dotyczy korzystania z serwisu znajdującego się w Internecie pod adresem http://regiopraca.pl/ (określanego dalej jako Serwis).
2. Właścicielem Serwisu jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609, zwana dalej Spółką.
§ 2. PODSTAWOWE DEFINICJE
1. Spółka - Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609;
2. Serwis - stanowiący własność Spółki serwis internetowy dostępny pod adresem http://regiopraca.pl/, który pozwala na przeglądanie Materiałów umieszczonych przez Spółkę lub jej partnerów w Serwisie, a także Ogłoszeń;
3. Materiał - umieszczone w Serwisie przez Spółkę lub jej partnerów treści pochodzące z portalu Spółki o nazwie praca.gratka.pl oraz artykuły dodawane przez dziennikarzy Spółki;
4. Użytkownik - internauta, odwiedzający Serwis;
5. Ogłoszenia - umieszczone w Serwisie odnośniki do ofert pracy zamieszczonych na portalu praca.gratka.pl należącego do Spółki
6. Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisu są - komputer PC z procesorem Pentium 200Mhz, pamięcią 32MB, systemem operacyjnym oraz przeglądarką internetową; minimalne wymagania sprzętowe związane z korzystaniem z Serwisu za pośrednictwem Aplikacji mobilnej wskazane są wskazane zostały w opisie Aplikacji mobilnej zamieszczonym na platformie służącej do pobierania aplikacji przez użytkowników tych platform. Minimalne wymagania techniczne mogą różnić się w zależności od wersji Aplikacji mobilnej;
7. Przeglądarka internetowa - jedna z następujących aplikacji komputerowych Mozilla Firefox 3.5.3 lub wyższy, Internet Explorer 7.0 lub wyższy, Opera 10.00 lub wyższy, Safari 4.0.3 lub wyższy, Chrome 3.0 lub wyższy, lub inna zgodna.
8. Konsument - konsument w rozumieniu art. 22[1] Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2014.121 j.t. ze zm).
§ 3. FUNKCJONALNOŚĆ SERWISU
1. Serwis posiada funkcjonalności w postaci możliwości: 1) przeglądania przez Użytkownika Materiałów i Ogłoszeń, w tym za pomocą wyszukiwarki; 2) przekierowania do należącego do Spółki serwisu gratka.pl w celu założenia tam konta Użytkownika i/lub zamieszczenia Ogłoszenia na warunkach wskazanych w regulaminie właściwego serwisu; 3) komentowanie Materiałów i Ogłoszeń 4)inne funkcjonalności, które może wprowadzać Spółka.
2. Serwis nie przewiduje funkcjonalności w postaci możliwości rejestracji konta Użytkownika.
3. Użytkownikom Serwisu proponowany może być również przez Spółkę udział w plebiscytach i konkursach, których zasady każdorazowo będzie określał regulamin odpowiedniego plebiscytu lub konkursu.
4. Korzystając z Serwisu, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek między Użytkownikiem a Spółką oraz zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Spółki oraz poszanowania dobrych obyczajów.
5. Każdy Użytkownik może zaprzestać korzystania z usług świadczonych przez Spółkę w zakresie korzystania z Serwisu w każdym czasie opuszczając strony Serwisu.
6. Komentarze Użytkownika nie mogą zawierać treści pornograficznych, wulgarnych, obrażających osoby trzecie czy naruszających zasady współżycia społecznego oraz ogólnie obowiązujące przepisy prawa. W sytuacji takiej komentarze te zostaną uznane za niedozwolone i usunięte z serwisu.
7. Komentarze Użytkownika nie mogą zawierać reklam serwisów niezwiązanych ze Spółką.
8. Komentarze Użytkownika nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, iż ma prawo umieścić zamieszczane komentarze w Serwisie, że jest jedynym ich autorem i producentem, nie przeniósł na nikogo praw autorskich ani pokrewnych do danego utworu, i że ich umieszczenie nie spowoduje powstanie wobec Spółki jakichkolwiek roszczeń osób trzecich lub instytucji, ani też nie spowoduje naruszenia przez Spółkę przepisów prawa i praw osób trzech lub instytucji. Jeżeli którekolwiek z oświadczeń opisanych w zdaniach poprzednich okaże się nieprawdziwe, niepełne lub nierzetelne i z tego powodu Spółka stanie się obiektem postępowania cywilnego, karnego lub administracyjnoprawnego, lub wobec Spółki z odnośnymi roszczeniami wystąpią osoby trzecie lub instytucje, dany Użytkownik natychmiast po zawiadomieniu go przez Spółkę spowoduje zwolnienie Spółki z wszelkiej odpowiedzialności za odnośne naruszenia i naprawi Spółce, osobom trzecim lub instytucjom wszelką poniesioną szkodę i wszystkie dokonane wydatki w związku z takimi roszczeniami i postępowaniami.
9. Umieszczając w Serwisie poprzez przeznaczone do tego funkcjonalności komentarze Użytkownik upoważnia Spółkę do publikowania w Serwisie oraz innych serwisach należących do Spółki przesłanych przez niego komentarzy oraz do korzystania z tych elementów na następujących polach eksploatacji (licencja):
- wytwarzanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworu,
- każde publiczne udostępnianie utworu, w tym jego udostępnianie:
- w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
- na jakichkolwiek nośnikach reklamowych w celu promocji Serwisu,
- poprzez emisję w radiu i telewizji,
- poprzez publikację w prasie,
- poprzez wyświetlanie lub publikację na jakichkolwiek nośnikach wewnętrznych lub zewnętrznych, w szczególności billboard lub citylight,
- przy pomocy wszystkich technik i technologii telekomunikacyjnych obejmujących m.in. technologie GSM i UMTS, w szczególności poprzez SMS, IVR, WAP, MMS;- wykorzystanie w innych utworach, w tym w utworach dramatycznych, muzyczno-dramatycznych, choreograficznych, audiowizualnych lub multimedialnych, a także wykorzystania w postaci stanowiącej aranżację, instrumentalizację lub przystosowanie utworu do potrzeb nowego wykonania
10. Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do każdego utworu odrębnie, z chwilą jego przekazania do Serwisu.
11. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony.
12. Licencja ma charakter niewyłączny.
13. Licencja zostaje udzielona nieodpłatnie.
14. Spółce przysługuje prawo do udzielania sublicencji według swego swobodnego uznania.
15. Jeśli osoba trzecia zgłosi uzasadnione zastrzeżenia dotyczące łamania przez Użytkownika prawa autorskiego lub prasowego Spółka może w uzasadnionych przypadkach obciążyć kosztami zadośćuczynienia Użytkownika.
§ 4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych Użytkowników w ramach Serwisu.
§ 5. PRAWA AUTORSKIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony www Serwisu, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Spółce.
2. Użytkownik nie ma prawa kopiować ani utrwalać elementów ani całości Serwisu, jego elementów, w tym Materiałów i Ogłoszeń, w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie.
§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wsparcie, pomoc techniczną oraz kontakt ze Spółką w sprawie funkcjonowania Serwisu Użytkownik może uzyskać pod e-mailem bok@gratka.pl.
2. Reklamacje, uwagi i zapytania związane z funkcjonowaniem Serwisu należy kierować na adres e-mail bok@gratka.pl.
3. Wszelkie reklamacje dotyczące treści i funkcjonowania Serwisu kierowane przez Użytkowników rozpatrywane są przez Spółkę niezwłocznie, w miarę możliwości nie później niż w terminie 30 dni. O wynikach postępowania reklamacyjnego Spółka zawiadamiać będzie Użytkowników elektronicznie na adresy zwrotne zgłoszeń złożonych w sposób opisany w ust.1 powyżej.
4. Do przeglądania i korzystania z Ogłoszeń zastosowanie mają właściwe postanowienia regulaminów serwisów internetowych Spółki, z których pochodzą dane Ogłoszenia.
5. Według najlepszej wiedzy Spółki brak jest szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach Serwisu.
6. Na żądanie, w tym przesłane drogą elektroniczną, Użytkownika lub osoby korzystającej z serwisu będących właścicielami danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę w związku ze świadczeniem usług, o których mowa w regulaminie, osobie tej zostaną przesłane informacje dotyczące ich ochrony lub korzystania z serwisu w sposób anonimowy.
7. Żądanie, o którym mowa w ust. 6 powinno zostać przesłane na adres, w tym elektroniczny, Spółki. Spółka bez zbędnej zwłoki udostępni na podany adres elektroniczny informacje na temat ewentualnej możliwości korzystania z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu oraz udostępnianych przez Spółkę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, oraz podmiotu, któremu Spółka ewentualnie powierzyła przetwarzanie danych osobowych.
8. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na łamach Serwisu i zaczną obowiązywać w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkowników o zmianach, w tym poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu, z powiadomieniem o treści zmian. Zmiany podyktowane mogą być zmianami technologicznymi, w aspekcie prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Spółki, a także zmianami w strukturze lub w treści Serwisu lub oferty Spółki.